کلیدواژه‌ها = مجتهد شبستری
عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری

دوره 17، شماره 74.75، شهریور 1394، صفحه 13-48

مسعود فیاضی


گریز از متن مقدس

دوره 17، شماره 74.75، شهریور 1394، صفحه 77-114

داود مهدوی‌زادگان


مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری

دوره 17، شماره 74.75، شهریور 1394، صفحه 137-162

 احمد واعظی


نقد و بررسی نظر مجتهد شبستری درباره گوهر و صدف دین

دوره 17، شماره 74.75، شهریور 1394، صفحه 163-186

محمد کاشی زاده