سخن سردبیر /مهمان

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

چکیده

بیماری‎های فراگیری همچون کرونا نخستین بار نیست که بر زندگی بشر سایه افکنده و با تار وپود آن در آمیخته است؛ بلکه بیماری‏های خطرناک و مسری دیگری مانند طاعون و وبا نیز در گیتی رخ‎نمایی کرده و به صورت گسترده بر جان بسیاری از آدمیان مهر ختم زده، نظم جاری زندگی ایشان را آَشفته و روان آنان را پریشان ساخته است.
ویروس کرونا، افزون بر اختلال در حیات فردی و ایجاد چالش‎های معرفتی و دینی، نظم اجتماعی و قواعد جاری دین در جامعه را دستخوش آسیب ساخت؛ گسست روابط جمعی، تعطیلی مقطعی مراکز دینی و تجمات مذهبی، نمونه‎های عینی لوازم آسیب اخیر است. پیامدهای زیان­بار بهداشتی، سیاسی و اقتصادی را نیز می­توان بدان افزود.