نظم نوین جهانی ناشی از بحران کرونا بر اساس رهیافت توماس اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

به اعتقاد برخی صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف روابط بین‌الملل، تأثیرات و پیامدهای کنونی بحران ناشی از انتشار ویروس کووید-19 در جهان به حدی است که شاید بتوان در یک تقسیم‌بندی تاریخی، جهان را به دو بخش جهان پیش از کرونا و جهان پساکرونا دسته‌بندی کرد. گرچه هنوز مدت زیادی از شیوع بحران کرونا در جهان سپری نشده است و شاید هنوز خیلی زود باشد که ما از تأثیرات درازمدت بحران کرونا در جهان و عرصه روابط بین‌الملل سخن به میان آوریم، در همین مدت نیز جهان شاهد تغییرات و تحولات گسترده‌ای بوده است؛ لذا در شرایط فعلی بسیاری از صاحب‌نظران عرصه سیاست و روابط بین‌الملل بر اساس شواهد و ادلۀ موجود بر این باورند که جهان در دوره پساکرونا تحت تأثیر این ویروس عالم‌گیر، شاهد تغییرات و تحولاتی وسیع در عرصه نظام بین‌الملل خواهد بود. این تحولات، جهان را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی با شاخص‌ها و مؤلفه‌های جدیدی همراه می‌سازد. این مقاله با الهام از روش توماس اسپریگنز به دنبال چیستی این تغییر و تحولات در جهان، بررسی انواع مواجهه دولت‌ها و ملت‌ها با این پدیده و به طور کلی مهم‌ترین تأثیرات جهانی بحران کروناست.

کلیدواژه‌ها


 1. اسپریگنز، توماس؛ فهم نظریه‌های سیاسی؛ ترجمه فرهنگ رجایی؛ تهران: انتشارات آگاه،1382.
 2. ایرنا: https://www.irna.ir/news.
 3. جی. کورتیس، آنتونی؛ روان‌شناسی سلامت؛ ترجمه فرامرز سهرابی؛ تهران: طلوع دانش، 1384.
 4. جیمز، ویلیام؛ دین و روان؛ ترجمه مهدی قائنی؛ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1376.
 5. گل‌محمدی، احمد؛ جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت؛ تهران: نشر نی، 1381.
 6. لوپیرلو، هنری؛ استرس دائمی؛ ترجمه عباس قریب؛ مشهد: انتشارات درخشش،
 7. مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی؛ در: http://vrc.sbmu.ac.ir
 8. مهرآراء، علی‌اکبر؛ زمینه روانشناسی اجتماعی؛ تهران: انتشارات مهرداد.
 9. Carus, W. S; A Short History of Biological Warfare: From Pre-History to the 21st Century; Washington, D.C: National Defense University Press, 2017.
 10. Dashdorj, Zorigt; “A New Version of Globalization May Emerge”, Website : Austrian Economic Center, 18 April 2020 : https://www.austriancenter.com/new-globalization-emerge.
 11. DaSilva, E. J., “Biological warfare, bioterrorism, biodefence and the biological and toxin weapons convention” EJB Electronic Journal of Biotechnology, 2 (3), 1999.
 12. editor, Yawei Zhang, general, Encyclopedia of global health, Los Angeles: Sage Publications, 2008.
 13. Gartner, Heinz, Multipolare Welt hat Geist von Helsinki verloren, https://www.umweltdialog.de/de/politik/Politik-Gesellschaft/2020/Multipolare-Welt-hat-Geist-von-Helsinki-verloren.php.
 14. Major & Dr. Frank, Johan, COVID-19: Herausforderungen für die europäische Sicherheit und ausgewählte Krisenregionen“, IFK, April 2020, Instiutut für Friedenssicherung und Konfligkmanagement (IFK), Landesverteidigungsakademie Wien: http://www.fatt.at/Portals/0//BlogItems/PDF/ifk_monitor_62_covid_19_spezial_apr_20_web.pdf.
 15. http://vrc.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=48606&p=1.
 16. https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes.
 17. https://news.un.org/en/story/2020/08/1069442.
 18. https://plus.irna.ir/news/83775950.
 19. https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-52091534.
 20. https://www.bbc.com/persian/business-52004383.
 21. https://www.dw.com/fa-ir.
 22. https://www.irna.ir/news/83736063.
 23. https://www.irna.ir/news/83769286.
 24. https://www.islamtimes.org/fa/article/846901.
 25. https://www.javanonline.ir/fa/news/997091.
 26. https://www.mizanonline.com/fa/news/609835.
 27. https://www.radiofarda.com/a/30805174.html.
 28. https://www.radiofarda.com/a/un-warns-world-faces-generational-catastrophe-over-school-closures/30765531.html.
 29. https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
 30. https://www.yjc.ir/fa/news/7276375.
 31. Kumar, A. & et al (2011). Review Paper: Biological Warfare, Bioterrorism and Biodefence. J Indian Acad Forensic Med, 33 (1).
 32. Schäferm, Sebastian / Martinek, Daniel / Kushwaha, Babrik; COVID-19 in the Danube Region- resilience or reversion of european Integration?“ , 1/2020; Institut für Donauregion und Mitteleuropa (IDM): http://www.fatt.at/Portals/0//BlogItems/PDF/IDM_PPS_1_2020.pdf.
 33. Schönborn, Kardinal: Werden Globalisierung korrigieren müssen, DerStandard 22 March 2020: https://www.derstandard.at/story/2000116030870/kardinal-schoenborn-werden-globalisierung-korrigieren-muessen.
 34. TYRRELL, DA (1965-06-05). "CULTIVATION OF A NOVEL TYPE OF COMMON-COLD VIRUS IN ORGAN CULTURES". British medical journal. ۱(۵۴۴۸): ۱۴۶۷–۷۰.
 35. Visy, JM (1991-08-04). "Homocystinuria due to 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase deficiency revealed by stroke in adult siblings". Neurology. ۴۱(۸): ۱۳۱۳–۵.
 36. Zilinskas RA (1990), Terrorism and biological weapons: Inevitable alliance? Perspectives in Bilogy and medicine: 34(1): 44-72.
 37. Zilinskas RA (1992), The microbiologist and biological defense research:Ethics, politics and international security.