کرونایی‌شدن فرهنگ عمومی، مسائل و پیشنهادهای سیاستی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

کرونا از اواخر زمستان سال 1398 به گونه‌ای زیست بشری را متحول ساخته که تصور بازگشت آن به گذشته، بسیار سخت و دشوار شده است؛ وضعیتی که در آن همه امور، تابعی از نظام سلامت شده و چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن وجود ندارد. توصیف آنچه بر ما گذشته، ثبت رخدادهای متعدد و سریعی که واقع شده، ارائه راه‌حل با روشی فراتحلیل و جمع‌آوری داده‌ها بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهده، هدف این نوشتار است. مقاله حاضر بر آن است آثار اپیدمی کرونا بر فرهنگ عمومی ایرانیان را با رویکردی مسئله‌شناختی در سه «سطح باورها و مبانی»، «ادراکات و شناخت» و« کنش‌ها و رفتارها» واکاوی کند و پیشنهادهای سیاستی در برابر آنها ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. آزاد ارمکی، تقی و احمد غیاثوند؛ جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی؛ تهران: نشر آن، 1383.
 2. آشوری، داریوش؛ تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگه، 1386.
 3. اینگلهارت، رونالد؛ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی؛ ترجمه مریم وتر؛ تهران: انتشارات کویر، 1395.
 4. پارسانیا، حمید؛ جهان‌های اجتماعی؛ قم: کتاب فردا، 1391.
 5. خورشیدی، سعید؛ «صورت‌بندی نظریه فرهنگ صدرایی (با الهام از دیدگاه‌های استاد حجت‌الاسلام پارسانیا)»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی؛ س3، ش1، زمستان 1390.
 6. زاهد، سیدسعید؛ «فرهنگ به مثابه رسانه‌ای بین اراده و عمل جمعی»، رسانه و فرهنگ؛ س3، ش2، 1392.
 7. عضدانلو، حمید؛ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی؛ تهران: نشر نی، 1386.
 8. فکوهی، ناصر؛ «چشم‌انداز فرهنگ عمومی و نظام دانشگاه در ایران و جهان»، نشریه برگ فرهنگ؛ ش21، 1389.
 9. گوهری‌پور، مرتضی؛ «معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان‌های ممکن» نامه پژوهش فرهنگی؛ س10، دوره 3، ش7، پاییز 1388.
 10. گیدنز، آنتونی؛ جامعه‌شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران: نشر نی، 1373.
 11. لطیفی، میثم و محمد عبدالحسین‌زاده؛ «الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی؛ س5، ش20، 1395.
 12. الوانی،‌ سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده؛ فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.
 13. Mulcahy, Kevin V.; Public Culture, Cultural Identity, Cultural Policy; New York: Springer Nature, 2017.