بررسی زیست علمی ـ اخلاقی سیدمحمدباقر صدر

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ایران، تهران.

چکیده

اگر تمایز علم دینی با علم رایج در تقسیم علم، به جز توجه به موضوع و روش، توجه به معلم است، شناخت معلمانی که در باور و منش و خلق علم دینی به پیشگامی شناخته شده‌اند، تسهیل‌کننده مسیر حرکت است. بنابراین این مقاله با مرور زندگی و آثار سیدمحمدباقر صدر قصد دارد سیره علمی ـ اخلاقی او را در چند مضمون کلیدی به تصویر بکشد؛ چراکه به گفته سیدمحمدباقر صدر هدایت دیگران تنها از راه ارائه مفاهیم و اعطای نظریه‌های محض نیست و لازم است اثرگذاری را در سطحی ملموس نیز تحقق بخشید. از آنجا که در جامعه علمی توجه به سیره علمی و عملی علما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این مصادیق عینی با ظرفیت‌هایی که دارند، می‌توانند تسهیل‌کننده رشد منش رهپویان باشند، این مقاله هدف خود را بر این امر نهاده است. به علاوه مطالعه موردی با هدف فهم عمیق و زمینه‌ساز یادگیری می‌تواند در عرصه سیاستگذاری فرصتی برای برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت فراهم نماید. به همین دلیل این پژوهش که رویکردی کاربردی دارد، زیست علمی ـ اخلاقی سیدمحمدباقر صدر را هدف قرار داده است. در این بررسی ضمن ارائه شواهدی که گاه مشابهت با مضمون‌های ارزشی رایج دارد، تفاوت‌های عمده سیدمحمدباقر صدر نیز برشمرده شده و با مرور اجمالی با تأسی به ویژگی ایشان، نکاتی مورد پرسش یا نقادی قرار گرفته است تا با عنایت به مسائل و نیازهای روز، باب اندیشه‌ورزی برای نزدیک‎شدن به حقیقت و کمال همواره گشوده بماند و این گونه، حیات اندیشه بلند ایشان را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


 1. العاملی، محمد عبدالله ابوزید؛ محمد باقر الصدر: السیرة و المیسرة فی حقایق و وثائق؛ الجزء الاول، بیروت: المعارف للمطبوعات، 1427ق.
 2. ـــــ؛ محمد باقر الصدر: السیرة و المیسرة فی حقایق و وثائق؛ الجزء الثانی، بیروت: المعارف للمطبوعات، 1427ق.
 3. بازرگان هرندی، عباس؛ مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری؛ ویرایش چهارم، تهران: دیدار، 1399.
 4. حکیم، سیدمنذر؛ جامعه ما: در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر؛ ترجمه مسعود فکری و همکاران؛ تهران: سروش، 1399.
 5. شکری، ساجده؛ روایت مدیران از تربیت سیاسی دانش­آموزان و تطبیق آن با اندیشه شهید محمدباقر صدر؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق †، 1400.
 6. صدر، سیدمحمدباقر؛ فلسفه ما؛ ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ قم: دار الصدر، 1393.
 7. ـــــ؛ امامان اهل بیت: مرزبانان حریم اسلام؛ ترجمه رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن؛ قم: دار الصدر، 1394.
 8. ـــــ؛ اسلام راهبر زندگی؛ ترجمه مهدی زندیه؛ قم: دار الصدر، 1396.
 9. ـــــ؛ اقتصاد ما؛ ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ قم: دار الصدر، 1397.
 10. ـــــ؛ انسان و عبادت؛ ترجمه نرگس خسروی؛ قم: دار الصدر، 1398، الف.
 11. ـــــ؛ حوزه‌ها و بایسته‌ها؛ ترجمه سیدامید مؤذنی؛ قم: دار الصدر، 1398، ب.
 12. ـــــ؛ سنت‌های تاریخی در قرآن کریم؛ ترجمه سیدجلال میرآقایی؛ قم: دار الصدر، 1399.
 13. کاتوزیان، ناصر؛ «اخلاق و حقوق»؛ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ ش1 ـ 2، بهار و تابستان 1386، ص85 ـ 88.
 14. نعمانی، محمدرضا؛ شرح صدر: سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر؛ ترجمه اسماء خواجه نوری؛ قم: دار الصدر، 1399.