علم دینی از منظر شهید صدر با تأکید بر علوم انسانی اسلامی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

علم دینی موضوع مناقشه‌برانگیز محافل علمی به‌خصوص در حوزه علوم انسانی است. خلأ بازخوانی اندیشۀ‌ متفکران مسلمان در این وادی، همچون شهید صدر، ضرورت پژوهشمان را رقم زده است. با روش کتابخانه‌ای، گستره و تحولات علم و جایگاه تجربه و انواع آن را در اندیشۀ شهید صدر روشن کردیم. در پایان از نمونۀ علم اسلامی شهید صدر پرده برداشتیم: اقتصاد اسلامی. شهید صدر با ابداع دوگانۀ علم و مکتب، وجود اقتصاد اسلامی را ثابت کرد. نتایج: علوم انسانی اسلامی در اندیشۀ شهید صدر روی پیوستاری از مکتب تا علم کشیده شده است که در وهلۀ نخست در قامت مکتب، صورت می‌یابد و به شرط تحقق کامل در جامعه، امکان تولید علم تجربی‌اش فراهم می‌شود. همچنین باتوجه به انواع گزاره‌های علمی، مسلمانان باید در مواجهه با علوم جدید، موضعشان را به گونه‌ای برگزینند که نه دچار درهم‌آمیزی نامتناسب شوند نه دچار واپس‌گرایی.

کلیدواژه‌ها