نظریة فطرت و کارکردهای آن از دیدگاه فیلسوف فطرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

فطرت از بنیادی‌ترین بحث‌های قرآن و اساسی‌ترین مباحث در معارف اسلامی است؛ به‌گونه‌ای که در افق اندیشة استاد شهید مطهری به «ام‌المسائل» موصوف شده و «فطرت» عنوان حیاتی‌ترین مسائل معارف اسلامی را به خود مربوط ساخته است. در اهمیت فطرت همین بس که در نگاه ایشان «منطق فطرت اساس معارف اسلامى» قلمداد شد و «کلمة فطرت» قبل از قرآن سابقه نداشته و از اختصاصات قرآن کریم است. اکنون پرسش این است که «نظریة فطرت» در آثار و آرای استاد شهید چیست و چه جایگاه و کارکردهایی دارد؟ پاسخ بدین پرسش نیز با روش توصیفی- تحلیلی از یک‌سو و تبیینی- تنقیدی از دیگر سو بر محور مبانی فکری و منابع گفتاری-‌ نوشتاری استاد شهید داده شد که برون‌داد مقاله عبارت است از: 1. نظریة فطرت مبنای فکری- معرفتی استاد شهید در همة حوزه‌های علوم الهی، فلسفة علوم، دین در ساحات اصول و فروع یا فقه اکبر، اوسط و اصغر و اخلاق و جاودانگی اخلاق و احکام، فلسفه‌های مضاف مثل فلسفة تاریخ، فلسفة اخلاق، فلسفة حقوق بشر، فلسفة دین و... است. 2. فطرت از تطور مفهومی خاصی در معانی لغوی- اصطلاحی، مقایسه‌ای با طبیعت و غریزه، تفاوت مبنایی و بنایی با سرشت برخوردار است که آن را دارای ویژگی‌ها و گرایش‌های منحصربه‌فردی کرده است. 3. فطرت دارای کاربست و کارکردهای معرفتی- معنویتی یا علمی و عملی استثنایی در ساحات و سطوح مختلف تکامل انسان است.

کلیدواژه‌ها


 1. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج2، 3، 4، 15، 16 و 19، تهران: انتشارات صدرا، 1378.
 2. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج1، 6 و 14، تهران: انتشارات صدرا، 1377.
 3. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج3، تهران: انتشارات صدرا، 1378.
 4. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج5، تهران: انتشارات صدرا، 1378.
 5. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج7 و 10، تهران: انتشارات صدرا، 1383ج.
 6. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج8، تهران: انتشارات صدرا، 1377.
 7. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج22 و23، تهران: انتشارات صدرا، 1383الف.
 8. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج30، تهران: انتشارات صدرا، 1394.
 9. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج32، تهران: انتشارات صدرا، 1398د.
 10. ـــــ؛ یادداشت‌ها؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1379الف.
 11. ـــــ؛ یادداشت‌ها؛ ج2، تهران: انتشارات صدرا، تهران، 1383ب.
 12. ـــــ؛ یادداشت‌ها؛ ج3، 4 و 5، تهران: انتشارات صدرا، 1382الف.
 13. ـــــ؛ یادداشت‌ها؛ ج6، تهران: انتشارات صدرا، 1381الف.
 14. ـــــ؛ یادداشت‌ها، ج11، تهران: انتشارات صدرا، 1387.
 15. ـــــ؛ فطرت در قرآن؛ تهران: انتشارات صدرا، 1398الف.
 16. ـــــ؛ فطرت و تربیت؛ تهران: انتشارات صدرا، 1398ب.
 17. ـــــ؛ فطری بودن دین؛ تهران: انتشارات صدرا، 1398ج.
 18. ـــــ؛ خدا در زندگی انسان؛ تهــــران: حزب جمهوری اسلامی، 1362.
 19. ـــــ؛ آشنایی با قرآن؛ ج3 و 4، تهران: انتشارات صدرا، 1382ب.
 20. ـــــ؛ انسان کامل؛ تهران: انتشارات صدرا، 1371الف.
 21. ـــــ؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ تهران: انتشارات صدرا، 1378الف.
 22. ـــــ؛ ده‌گفتار؛ تهران: انتشارات صدرا، 1360.
 23. ـــــ؛ سلسله یادداشت‌های استاد مطهری؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1378ب.
 24. ـــــ؛ فطرت؛ تهران: انتشارات صدرا، 1369.
 25. ـــــ؛ آزادی معنوی؛ تهران: انتشارات صدرا، 1378ج.
 26. ـــــ؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، [بی‌تا].
 27. ـــــ؛ فلسفة تاریخ؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1371ب.
 28. ـــــ؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ تهران: انتشارات صدرا، 1379ب.
 29. ـــــ؛ خاتمیت؛ تهران: انتشارات صدرا، 1381ب.
 30. ـــــ؛ نبوت؛ تهران: انتشارات صدرا، 1373.
 31. ـــــ؛ پانزده گفتار؛ تهران: انتشارات صدرا، 1380.
 32. ـــــ؛ اسلام و نیازهای جهان امروز؛ تهران: انتشارات صدرا، 1361.
 33. ـــــ؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1376.
 34. ـــــ؛ مقالات فلسفی؛ ج2، تهران: انتشارات حکمت، 1366.
 35. ـــــ؛ توحید؛ [بی‌جا]: انجمن اسلامی دانشجویان عمران (مدرسه عالی ساختمان) مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی، 1363.
 36. ـــــ؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ تهران: انتشارات صدرا، [بی‌تا].
 37. ـــــ؛ حکمتها و اندرزها؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1384.