شهید مطهری و گام‌های پیش‌تولید علم دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی

چکیده

به نظر می‌رسد به ‌منظور تحقق علم دینی و به‌ویژه علوم انسانی اسلامی طی سه گام یعنی «نقد علوم تجربی رایج»، «پژوهش‌های تام و وافر دربارۀ پیراانگاره‌های علوم اسلامی» و «تولید رشته‌های علوم اسلامی» ضروری است. شهید مطهری علوم تجربی رایج و پارادایم‌های حاکم بر آنها مانند پارادایم اثبات‌گرایی را به فراوانی نقد کرده است. در بخش پیراانگاره‌ها وی به رابطة علم و دین و همچنین معنای علم دینی پرداخته است و در کلمات وی می‌توان شواهد فراوانی را یافت که از آنها می‌توان در نقد ادله و مبانی علم‌شناختی، دین‌شناختی و معرفت‌شناختی منکران علم دینی بهره برد. وی در زمینة تولید علوم انسانی اسلامی نیز نقش محوری داشته است و به فراخور فرصت و شرایط آن روز، اقداماتی را نیز در این راستا انجام داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. سروش، عبدالکریم؛ تفرّج صنع؛ چ3، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط، 1373.
 2. گلشنی، مهدی؛ «برخورد عمیق و فیلسوفانة استاد مطهری با علم جدید»؛ نامه علم و دین، ش17-20، پاییز 1381 و تابستان 1382.
 3. مطهری، مرتضی؛ یادداشتهاى استاد مطهرى؛ ج‏1، تهران: انتشارات صدرا، چ1، 1378‏.
 4. ـــــ؛ یادداشتهاى استاد مطهرى؛ ج‏10، چ1، انتشارات تهران: صدرا، 1378.‏
 5. ـــــ؛ یادداشتهاى استاد مطهرى؛ ج‏4، چ1، انتشارات تهران: صدرا، 1378‏.
 6. ـــــ؛ یادداشتهاى استاد مطهرى؛ ج‏6، چ1، انتشارات تهران: صدرا، 1378.
 7. ـــــ؛ یادداشتهاى استاد مطهرى؛ ج‏8، چ1، انتشارات تهران: صدرا، 1378‏.
 8. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج‏1، چ12، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 9. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج‏11، چ1، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 10. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج13، چ7، تهران: انتشارات صدرا، 1382.
 11. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج15، چ7، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 12. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج19، چ4، تهران: انتشارات صدرا، 1383.‏
 13. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج2، چ11، تهران: انتشارات صدرا، 1383.‏
 14. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج21، چ2، تهران: انتشارات صدرا، 1383.
 15. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج22، چ1، تهران: انتشارات صدرا، 1383.
 16. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج25، چ7، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 17. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج‏3، چ10، تهران: انتشارات صدرا، 1382.
 18. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج30، چ7، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 19. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج4، چ9، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 20. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج5، چ9، تهران: انتشارات صدرا، 1382.‏
 21. ـــــ؛ مجموعه‏ آثار؛ ج6، چ10، تهران: انتشارات صدرا، 1383.‏