علم دینی از دیدگاه استاد شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

 
تاریخ دریافت: 03/07/1398          تاریخ تأیید: 07/08/1398
این پژوهش بر محور سه پرسش اصلی که عبارت است از: چیستی علم دینی، چگونگی و روش آن، با تکیه بر انسان‌شناسی و فطرت (خاستگاه معرفت و گرایش‌ها)، واکاوی می‌شود. از نظر شهید مطهری، علم تجربی به مثابه یکی از اقسام معرفت، ارتباط طولی با سایر اقسام معرفت دارد و روش تجربی متقن، کاشف از امر واقع، برخوردار از یافته‌های نافع و برطرف‌کنندۀ نیازهای فردی و اجتماعی جامعۀ اسلامی و هدف‌گذاری‌شده از سوی اسلام، علم دینی به شمار می‌آید و حجیت دینی دارد. علم دینی تمایلات فطری انسان را براساس عدالت (نه بیش یا کمتر از حق طبیعی) شناسایی و سهم هرکدام را رعایت می‌کند تا فرد و جامعه را به کمال شایستة خویش رهنمون شود. علم دینی بر پایة گرایش‌های متعالی انتخابی و آگاهانه و برخوردار از قداست است و نه باعث دین‌ستیزی می‌شود، نه دین‌گریزی. ویژگی اخیر علم دینی به لحاظ بهره‌گیری از همة ادله معتبر معرفتی ازجمله فطرت (نقش‌آفرین در قلمروهای نظر و عمل و نیز ارزیابی معرفت) و قلب و به‌ویژه همراهی مراتب مختلف دو مقولۀ (همواره سازگار و هم‌تکمیل‌گر) نقل و عقل در تمام مراحل شکل‌گیری علم دینی (توصیفی یا تجویزی) است. غایت علم دینی دست‌یابی فرد به برترین درجة کمال و نزدیک‌ترین مقام قرب و دست یافتن جامعه به صفات الهی است و فایدة آن هموارسازی زمینه برای هدایت و مدیریت بهینة فرد و جامعه است. رسالت علوم انسانی-  اجتماعی دینی، نشان دادن راه و تجویز راهکار دست‌یابی و قرب به کمال مطلق از میان مردم است. علم دینی به‌جای تحویل بردن انسان به طبیعت و تن وی، در پی شناسایی فطرت و استعدادهای درونی انسان و جامعه و پرورش دادن آنهاست. روش گردآوری این تحقیق، تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


 1. احـمدی افـرمجانی، عـلی‌اکبر؛ دوران نقـادی تحلیـل کانـت‌ از مدرنیتـه و نقـد آن از دیدگاه مرتضی مطهری؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.
 2. باقرزاده‏ ارجمندی، احمد؛ کتاب‌شناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری؛ تبریز: مؤسسة تحقیقاتی علوم اسلامی انسانی، ۱۳۸۱.
 3. پارسانیا، حمید؛ حدیث پیمانه‌: پژوهشی‌ در انقلاب اسلامی؛ قم: دفتر نشر معارف، 1389.
 4. جمـشیدیها، غلامرضـا؛ پیـدایش نظریـه‌هـای جامعـه‌شناسـی؛ تهـران: انتشارات دانشگاه‌ تهران، ١٣٨٧.
 5. محمدی ری‌شهری، محمد؛ حِکم النبی الأعظم9؛ ج1، قم: مؤسسة علمی فرهنگی دارالحدیث، 1429ق/ 2008م.
 6. خسروپناه‌، عبدالحسین‌؛ جریان‌شناسی فکری ایران معاصر؛ چ5، قـم: مـؤسسة فرهنگی حکمت نوین اسلامی، 1388.
 7. حسین‌زاده یزدی، مهدی، حسینی روحانی، حمیده‌سادات؛ «مبانی انسانی علوم اجتماعی از دیدگاه مطهری و کانت»؛ نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم، دورة سوم، ش2، پاییز و زمستان 1392، ص79-106.
 8. حکیم، سید علی؛ «دیدگاههاى کلى دربارة انسان»،؛ 2018م. .http://seyedalihakim.com
 9. دورانت، ویل‌؛ درآمدی بر تاریخ تمدن و درس‌های تاریخ؛ ترجمة احمد بطحائی؛ تهران: شرکت انـتشارات عـلمی‌ و فـرهنگی، 1384.
 10. رجبی، محمود؛ انسان‌شناسی؛ قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ١٣٨٦.
 11. رشاد، علی‌اکبر؛ «فطرت به مثابه دال دینی»؛ مجلة قبسات، دوره 10، ش36، 1384، ص5-22.
 12. رودگر، محمدجواد؛ فیلسوف فطرت؛ قم: وثوق، 1386.
 13. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج‌البلاغه؛ ترجمة سیدجعفر شهیدی؛ چ28، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.
 14. ــــــــ؛ نهج‌البلاغه؛ تحقیق صبحی صالح؛ قم: دارالهجرة، 1407ق.
 15. عبدی حسن؛ ساجدی، سیدهادی؛ «بررسی تطبیقی جانشین‌ناپذیری دین از منظر مالینوفسکی و شهید مطهری»؛ فصلنامة اندیشة نوین دینی، ش37، 1393، ص63-80.
 16. فرامرز قراملکی، احد؛ روش‏شناسی مطالعات دینی؛ مشهد: دانشگاه رضوی، 1381.
 17. ـــــ؛ «کارکرد معرفتی نظریة فطرت در اندیشة استاد مطهری»؛ مجله قبسات، 1382، ش30 و 31، ص119-132.
 18. ـــــ؛ روزنامه تهران امروز؛ 10 اردیبهشت، ۱۳۸۶.
 19. قمی، شیخ عباس؛ نفس المهموم؛ تهران: مکتبة الإسلامیة، ۱۳۶۸ق.
 20. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ به کوشش علی‌اکبر غفاری؛ چ3، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1388ق.
 21. لک‌زایی، نجف؛ عیسی‌نیا، رضا؛ «انسان‌شناسی کلامی مطهری معبری برای سیاست‌شناسی»؛ علوم سیاسی، ش58، 1391.
 22. مطهری، مرتضی؛ آزادی مـعنوی؛ قـم: انتشارات صدرا، ١٣٨٤.
 23. ـــــ؛ آزادی معنوی‌؛ قـم: انتشارات صدرا، 1378.
 24. ـــــ؛ آشنایى با قرآن (تفسیر سوره حمد و بقره)؛ قـم: انتشارات صدرا، 1396.
 25. ـــــ؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم ؛ چ2، تهران: انتشارات صدرا، 1364.
 26. ـــــ؛ امدادهاى غیبى در زندگى بشر؛ چ7، قـم: انتشارات صدرا، 1374الف.
 27. ـــــ؛ انسان در قرآن؛ قم: انتشارات صدرا، ١٣٧٤ب.
 28. ـــــ؛ انسان کـامل؛ قـم: انتشارات صدرا، ١٣٩٢الف.
 29. ـــــ؛ انسان‌شناسی قرآن؛ قـم: انتشارات صدرا، 1392ب.
 30. ـــــ؛ انسان و ایمـان؛ قـم: انتشارات صدرا، ١٣٧٤ج.
 31. ـــــ؛ انسان و سرنوشت؛ قم: انتشارات صدرا، ١٣٧٤د.
 32. ـــــ؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی؛ تهران: انتشارات حکمت، 1430ق.
 33. ـــــ؛ تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌؛ قم‌: انتشارات صدرا، ١٣٦٨.
 34. ـــــ؛ جامعه و تاریخ؛ قم: انتشارات صدرا، ١٣٧٥الف.
 35. ـــــ؛ جامعه و تاریخ؛ چ5، تهران: انتشارات صدرا، 1372.
 36. ـــــ؛ شناخت در قرآن؛ تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1361الف.
 37. ـــــ؛ عدل الهی؛ تـهران: انتشارات صـدرا، 1361ب.
 38. ـــــ؛ فـطرت؛ قم: انتشارات صدرا، ١٣٩٢ج.
 39. ـــــ؛ فطرت؛ چ2، قم: انتشارات صدرا، 1370.
 40. ـــــ؛ فطرت؛ تهران: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده عمران، 1361ج.
 41. ـــــ؛ فطرت در قرآن؛ چ2، قم: انتشارات صدرا، 1398.
 42. ـــــ؛ فلسفه تاریخ؛ ج1، تهران: انتشارات صدرا، 1369.
 43. ـــــ؛ قیام و انقلاب مهدی? از دیدگاه فلسفة تاریخ؛ چ13، قم: انتشارات صدرا، 1373.
 44. ـــــ؛ کلیات علوم اسلامی؛ تهران: انتشارات صدرا، 1383الف.
 45. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج1، تهران و قـم: انتشارات صـدرا، 1368.
 46. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج2، چ1، تهران و قـم: انتشارات صدرا، 1369.
 47. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج۳، چ5، مبحث فطرت، تهران و قـم: انتشارات صدرا، ١٣٧٥ب.
 48. ـــــ؛ مجموعه مقالات: «حقّ عقل در اجتهاد»؛ انتشارات جهان‏آرا، [بی‌تا].
 49. ـــــ؛ مسئله شناخت؛ تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶٧.
 50. ـــــ؛ نـبرد حق و باطـل؛ قم: انتشارات صدرا، ١٣٨٢الف.
 51. ـــــ؛ نقدى بر مارکسیسم؛ چ1، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶۳.
 52. ـــــ؛ یادداشـت‌های استاد شهید مطهری؛ تهران و قم‌: انتشارات صدرا، 1388.‌
 53. الهیثمی، علی بن أبی‌بکر؛ مجمع الزوائد؛ تحقیق الشیخ حسین سلیم أسد الدارانی؛ جده: دارالمنهاج للنشر والتوزیع، 1436ق.