درآمدی بر امکان تولید علم جدید اسلامی براساس اندیشة استاد مطهری در فلسفة تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

چکیده

تاریخ دریافت: 09/07/1398          تاریخ تأیید: 07/08/1398
 
چکیده
تحقیق حاضر درآمدی بر امکان شکل‌گیری علم جدید اسلامی با عنوان «فلسفة الهی تاریخ» است. ماهیت این علم درحقیقت نوعی فلسفة تاریخ است؛ اما این فلسفة تاریخ با نوع مشابه آن در تاریخ تفکر غرب تفاوت دارد و همچنین از فلسفة تاریخ در غرب اسلامی نیز جدا می‌شود. اگر اجزای فلسفة تاریخ در غرب، «تاریخ» و «فلسفه» و «اجتماع» باشد و در مغرب اسلامی «تاریخ»، «جامعه» و «شریعت»، آن‌گاه می­توان گفت فلسفة تاریخ در شرق اسلامی با توجه به اینکه در حوزة شریعت اسلامی قرار می‌گیرد، از فلسفة تاریخ غربی جدا شده و با توجه به اینکه ماهیت فلسفی و عقلانی دارد و از افق فلسفة اسلامی جدا نشده- ‌بلکه با یکی از جریان‌های عمیق حکمت اسلامی، یعنی فلسفة صدرایی و حکمت متعالیه اتصال دارد‌- از مورد مشابه آن یعنی فلسفة تاریخ مغرب اسلامی و نمایندة برجسته آن ابن­خلدون متمایز می­شود. با این وصف، نقد مارکسیسم و پوزیتیویسم و همچنین وقوع تمدن جدید اسلامی که در بُعد عینی و عملی با پیدایش انقلاب اسلامی ایران توأم شده است، می‌تواند ما را به بُعد نظری و عمیق و ذهنی این «علم جدید» و استقلال و اهمیت و منزلت آن رهنمون گردد. این مسائل در «فلسفة الهی تاریخ» و نویسنده و مبتکر آن استاد مطهری- ‌که خود شاگرد محقق و صاحب‌رأی استاد علامه طباطبایی و امام خمینی<، دو نمایندة فکری و عملی تمدن جدید اسلامی، بوده‌- به هم می­پیوندد. این مقاله با مروری بر ارزش‌ها و سیر این تحول فکری مهم و حلقة مفقود، می‌خواهد صورت‌مسئله جدیدی را از این منظر معلوم نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. استنفورد، مایکل؛ درآمدی بر فلسفة تاریخ؛ تهران: نشر نی، 1384.
 2. ام‍ی‍ن‍ی، عبدالحسین؛ خ‍لاف‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍رج‍مة اح‍م‍د ام‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍فی؛ ت‍ه‍ران‌: اح‍م‍د ام‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی، 1366.
 3. جعفریان، رسول؛ صفویه در عرصة دین، فرهنگ و سیاست؛ ‎قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‏‫، 1389..
 4. داوری، رضا؛ سیاست، تاریخ، تفکر؛ تهران: ساقی، 1387.
 5. سبحانی، جعفر؛‌ خدا و امامت؛ تنظیم‌کننده رضا استادی؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.
 6. سلطان عثمانی، عبدالحمید دوم [و دیگران]؛ افول اقتدار عثمانیان؛ ترجمة اصغر دلبری‌پور؛ تهران: مؤسسة فرهنگی هنری ضریح، 1377.
 7. غفاری‌فرد، عباسقلی؛ نوایی، عبدالحسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: سمت، 1386.
 8. قادری، حاتم؛ تحول مبانی مشروعیت خلافت از آغاز تا فروپاشی عباسیان با رویکردی به آرای اهل سنت؛ تهران: نشر علم‏‏‫، 1390.
 9. م‍بارک‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل؛ اک‍ب‍رن‍امه‌: تاری‍خ‌ گ‍ورک‍ان‍یان‌ ه‍ند؛ به‌ ک‍وش‍ش‌ غ‍لام‍رض‍ا طب‍اطب‍ای‍ی‌ م‍جد؛‌ ت‍ه‍ران‌: م‍ؤسسة م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی، 1372.
 10. مجتهدی، کریم؛ فلسفة تاریخ؛ تهران: سروش‏، 1381.
 11. مصباح یزدی، محمدتقی؛ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن؛ چ2، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.
 12. مطهری، مرتضی؛ امامت و رهبری؛ چ14، تهران: انتشارات صدرا، 1372.
 13. ـــــ؛ فلسفة تاریخ؛ ج1، چ17، تهران و قم: انتشارات صدرا‏‫، 1389الف.
 14. ــــــ؛ فلسفة تاریخ؛‌ ج4، چ5، تهران و قم: ‌ انتشارات صدرا، 1389ب.
 15. ـــــ؛ مجموعه آثار: «انسان کامل»؛ ج23، چ4، تهران و قم: صدرا، 1387الف.
 16. ـــــ؛ مجموعه آثار: «جامعه و تاریخ»؛ ج2، چ18، تهران و قم: انتشارات صدرا، 1389ج.
 17. ـــــ؛ مجموعه آثار: «شرح مبسوط منظومه»؛ ج9، چ11، تهران و قم: صدرا، 1387ب.
 18. مهدی، محسن؛ فلسفة تاریخ ابن‎خلدون؛ ترجمة مجید مسعودی؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1358.
 19. نصار، ناصف؛ اندیشة واقع‎گرای ابن‎خلدون؛ ترجمة یوسف رحیم‎لو؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1366.