ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعد از انقلاب و مقایسه آن با کشورهای آلمان و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه

چکیده

این پژوهش بر آن است با روش تحلیل مقایسه‏ای، ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعد از انقلاب و مقایسه آن با کشورهای آلمان و ترکیه را بررسی کند. به طور کلی قبل از انقلاب رشته علوم سیاسی فقط در دو دانشگاه وجود داشت و به دلیل وجود اختناق سیاسی، به مسائل سیاسی و فلسفه سیاسی اهمیت چندانی داده نمی‏شد. بعداز انقلاب اسلامی در بررسی به‏عمل‏آمده کشور ایران در گرایش فلسفه و اندیشه سیاسی به لحاظ کمی، دارای دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی متعددی می‏باشد و از نظر کیفی نیز پژوهشگاه و مؤسسه‏های پژوهشی تازه‏تأسیس در قم، فلسفه سیاسی اسلامی را تقویت کرده‏اند و به‏ویژه در فلسفه سیاسی متعالیه افق‏های پژوهشی- علمی خوبی گشوده شده است که درمجموع نسبت به قبل از انقلاب اسلامی رشد کمی و کیفی چشمگیری داشته است و در مقایسه با ترکیه به لحاظ کمی و کیفی در ردیف بالاتری قرار دارد و نیز در مقایسه با آلمان به لحاظ کمی در ردیف پایین‏تر و به لحاظ کیفی در آستانه رسیدن به محتوای فلسفه سیاسی بومی خود مانند آلمان هستیم، هرچند تلاش زیادی نیاز هست و به نظر می‏آید چشم‏انداز سال 1404 ایران در فلسفه سیاسی دربرگیرنده مطالعات فلسفه سیاسی اسلام در ایران، دارای بیشترین منابع علمی، پژوهشگر، مراکز پژوهشی، آموزشی و تولید دانش برتر در سطح خاورمیانه باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ازکیا، مصطفی؛ روش‏های کاربردی تحقیق؛ ج1، تهران: نشر کیهان، 1382.
 2. اسلاتر، ریچارد؛ دانش‏واژه آینده‎پژوهی؛ ترجمه مرکز آینده‎پژوهی علوم وفناوری دفاعی؛ تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع، 1385.
 3. اشتراوس، لئو؛ فلسفه سیاسی چیست؛ ترجمه فرهنگ رجایى؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1393.
 4. تخشید، محمدرضا؛ «اصلاحات و سیاست‌های نوگرایی رضاشاه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دوره 40، (پیاپی 1050)، تابستان 1377، ص94-114.
 5. جفری، هریسون و جان کارون؛ مدیریت استراتژیک؛ ترجمه بهروز قاسمی؛ چ1، تهران: انتشارات هیأت، 1382.
 6. جوادی آملی، عبدالله؛ «حکمت متعالیه سیاست متعالیه دارد»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه؛ به کوشش شریف لک‌‌زایی، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.
 7. چیلکوت، رونالد؛ نظریه‏هاى سیاست مقایسه‏اى؛ ترجمه علیرضا طیب؛ تهران: رسا، 1378.
 8. رز، رابرت؛ مقایسه مقادیر تحلیل مقایسه‏ای در مطالعات سیاسی؛ لندن: دانشگاه کمبریج، 1991م.
 9. رضوانی، محسن؛ «مفهوم فلسفۀ سیاسی اسلامی»، پژوهش و حوزه؛ س6، ش1-2، 1384، ص5-23.
 10. سریع‏القلم، محمود؛ «مسائل اساسی در دانش سیاسی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردى؛ ش14، زمستان 1380.
 11. صبوری، علی‏اکبر و نجمه پورساسان؛ «تولید علم در ایران در سال 2005»، رهیافت؛ ش37، 1385، ص49-52.
 12. صداقتی فرد، مجتبی؛ «بررسی موانع فراروی تحقیق در حوزه علوم انسانی کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران)»، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی؛ ج6، تهران: 1385.
 13. صدرا، علیرضا؛ گرایش فلسفی- سیاسی؛ تهران: نشر میزان، 1386.
 14. صراف‎زاده، مریم؛ «انعکاس مقالات محققان ایرانی در دو بانک اطلاعاتی کب و اگریس»، رهیافت؛ بهار و تابستان 1379، ص88-97.
 15. ضیائی، حسین؛ «سهروردی»، تاریخ فلسفۀ اسلامی؛ به کوشش حسین نصر و الیور لیمن؛ تهران: انتشارات حکمت، 1383.
 16. عصاره، فریده؛ «بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادی علوم در سال‎های 1989-1985 و 1994-1990 و مقایسه نتایج حاصل با شاخص‏های موجود در کشورهای دیگر» رهیافت؛ ش24، بهار و تابستان 1380، ص69-76.
 17. فیرحى، داوود؛ «وضعیت علم سیاسى در حوزه‏هاى علمیه»، در: feirahi. ir.
 18. فیض، داود؛ «تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‏های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‏هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدل SWOT»، راهبرد؛ ش54 (ویژه پژوهش‏های کیفی)، بهار1389، ص169-185.
 19. کشاورز شکری، عباس؛ «عملکرد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه»، نشریه پژوهش‏های راهبردی سیاست؛ دوره 1، ش4، بهار 1392، ص127-159.
 20. مارش، دیوید و جرى استوکر؛ روش و نظریه در علوم سیاسى؛ ترجمه حاجى یوسفى؛ تهران: پژوهشکده مظالعات راهبردی، 1378.
 21. مرادی، محمدعلی؛ «به بهانه فلسفه»، سایت فلسفه، در:
 22. 23/10/2015- http://www.phalsafe. com
 23. وزارت فرهنگ وآموزش عالی، شورای عالی برنامه ریزی، کمیته تخصصی علوم سیاسی، مصوب جلسه 211 مورخه 30/10/1369.
 24. Collier, D. ; “The Comparative Method”, in Political Science; American political science Association, 1993.
 25. seyedmasoudz@yahoo.de
 26. http://www.tuebingen.de
 27. http://www.tuebingen.de
 28. seyedmasoudz@yahoo.de- http://www.fu-berlin.de
 29. http://www.tuebingen.de
 30. seyedmasoudz@yahoo.de- http://www.fu-berlin.de
 31. http://www.fu-berlin.de
 32. http://www.fu-berlin.de
 33. http://www.fu-berlin.de
 34. http://www.hfpm.de
 35. http://www.hfpm.de
 36. seyedmasoudz@yahoo.de
 37. http://www.hfpm.de
 38. http://www.hfpm.de
 39. seyedmasoudz@yahoo.de
 40. http://fa. wikipedia. org/w/index. php?title و mhadimadani@yahoo. com
 41. siyasiilimler. org. t -Turkish Political Science Association
 42. http://www.boun. edu. tr/en-US/Index
 43. http://www.boun. edu. tr/en-US/Index
 44. http://en. ankara. edu. tr
 45. http://en. ankara. edu. tr
 46. http://fa. wikipedia. org
 47. aun. edu. eg