انسان‌شناسی دینی در چهل سال گذشته در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

انسان‌شناسی دینی به عنوان شاخه­ای از علم کلام، به دنبال شناخت انسان از طریق منابع و آموزه‌های دینی است. مقاله حاضر درصدد است تا با روش کتابخانه­ای- تحلیلی، تطور و تکامل این شاخه از علم کلام را در چهار دهه گذشته نشان دهد. در این راستا ابتدا به پژوهش­های صورت گرفته­ی پیش از انقلاب اسلامی اشاره شده است و سپس به تبیین و تحلیل شرایط جدید پدید آمده در انقلاب اسلامی پرداخته شد. انقلاب اسلامی با ابتنا بر آموزه‌های اسلامی و با به چالش کشیدن دو اندیشه حاکم شرق و غرب، شرایط تازه­ای جهت گسترش و تعمیق مباحث انسان از منظر دین فراهم آورد و در همین راستا پژوهش­های بسیاری انجام پذیرفت و کتاب‌ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمد. مقاله سپس کتاب‌ها و مقالات منتشرشده در این زمینه را به ترتیب تاریخی معرفی کرده، در نهایت جهت تقویت این عرصه معرفتی، ییشنهادهایی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


  1. ایمانی، محمد رسول؛ «کتاب‌شناسی توصیفی ‌انسان‌شناسی»، مجله معرفت؛ ش81، 1383.
  2. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن؛ ج 15، قم: انتشارات اسراء، 1382.
  3. طباطبائى، محمدحسین؛ ‏الرسائل التوحیدیة؛ بیروت: مؤسسة النعمان، 1419ق.
  4. مطهری، مرتضی؛ انسان در قرآن؛ تهران: صدرا، [بی‌تا].
  5. ـــــ؛ انسان کامل؛ چ 17، تهران: صدرا، 1376.
  6. ـــ؛ مجموعه آثار؛ ج2 (مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی)؛ تهران: صدرا، 1390.
  7. ـــــ؛ مجموعه آثار؛ ج 3 (فطرت؛ چ 6، تهران: صدرا، 1375.
  8. ــ؛ مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی؛ ج 2، (انسان و ایمان)، چ 18، تهران: صدرا، 1379.