تحولات تاریخی اخلاق اقتصادی و نقش انقلاب اسلامی ایران در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

هرچند رابطه اخلاق و اقتصاد از دیرباز تا دهه‌های اول قرن بیستم با هم نوعی همزیستی داشتند و از اوایل قرن بیستم به‏ویژه آهنگ جدایی اخلاق و اقتصاد به‏تدریج نواخته شد و با مطرح‎شدن دیدگاه‌های لیونل رابینز در دهه سوم قرن بیستم، بحث جدایی آنها به صورت جدی دنبال شد، در عین حال مفاهیمی مانند اخلاق اقتصادی و... در ادبیات اقتصادی یافت نمی‌شد. این مقاله به روش استناد تاریخی در صدد است نشان دهد با ظهور انقلاب اسلامی در ایران در اواخر دهه هفتاد میلادی و دهه پنجاه شمسی بحث اقتصاد اسلامی البته متأثر از آثار و اندیشه‌های شهید صدر و شهید مطهری به صورت جدی مطرح شد که به‏نوعی آغازگر احیای مجدد دغدغه اخلاقی در اقتصاد و به تبع آن مطالعات اخلاق اقتصادی بود.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌مسکویه، احمد بن محمد؛ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق؛ قم: بیداری، 1369.
 2. ابن‌منظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم؛ لسان العرب؛ بیروت: دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه، ۱۴۲۶ق‌/ ۲۰۰۵م.
 3. بئک، لوئیس؛ «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌‌های توسعه»، ترجمه ح قاضیان؛ مجله نامه فرهنگ؛ س2، ش5-6، 1370.
 4. زبیدی، مرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ بیروت: دارالهدایه، 1385ق.
 5. جباری، محمد؛ اخلاق در اقتصاد؛ تهران: مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1396.
 6. دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا؛ زیرنظر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدى؛ تهران: دانشگاه تهران، 1377.
 7. راغب اصفهانی؛ الذریعة الى مکارم الشریعة، تحقیق و دراسة ابوالیزید العجمى؛ قم: الشریف الرضى، 1414ق.
 8. زندی حقیقی، منوچهر؛ اقتصاد (فنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی)؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
 9. ژکس؛ فلسفه اخلاق؛ ترجمه ابوالقاسم پورحسینی؛ تهران: امیرکبیر، 1362.
 10. ساموئلسون، پل انتونی؛ قتصاد؛ ترجمه حسین پیرنیا؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1334.
 11. سن، امارتیا؛ اخلاق و اقتصاد؛ ترجمه حسن فشارکی؛ تهران: نشر شیرازه، 1377.
 12. طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القران، ج19، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1417ق.
 13. غزالی، ابی‏حامد محمد بن محمد؛ احیاء علوم الدین؛ ج3، مع مقدمة الدکتر بدوی طبانة، 4 مجلد، بیروت: دار الفکر، [بی‌تا].
 14. فدیر، لوئیس؛ خودآموز اقتصاد؛ ترجمه فیرور خلعتبری؛ چ14، تهران: شباویز، 1373.
 15. فیض کاشانی، ملامحسن؛ الحقایق فی محاسن الاخلاق قرة العیون فی المعارف و الحکم؛ تصحیح محسن عقیل؛ قم: دار الکتاب الاسلامی، 1381.
 16. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه؛ ج68، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۹۸۳م/ ۱۳۶۲ش.
 17. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى؛ ج‏13، تهران: انتشارات صدرا، 1374.
 18. معصومی‌نیا، علی و هدایت‌الله ورع؛ اخلاق اقتصادی از منظر کتاب و سنت؛ [بی‌جا]، [بی‌تا].
 19. مور، جورج ادوارد؛ مبانی اخلاق؛ ترجمه غلام حسین توکلى و علی عسگری یزدى؛ چ3، تهران: سمت، 1395.
 20. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد؛ اخلاق ناصری؛ تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری؛ تهران: خوارزمی، 1369.
 21. نمازی، حسین و یدالله دادگر؛ ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق‌مدار: موضوعات انتخابی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.
 22. Alvey, J. E.; “Adam Smith’s moral justification for free enterprise: economic growth”, Asian Economies; No.67, 1988b,5-28.
 23. _____; “Adam Smith’s three strikes against commercial society”, International Journal of Social Economics; 25, No.9, 1998a, pp.1425-1441.
 24. Backhouse, Roger E. and Steven Medema; “Economics, definition of”, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, 2008.
 25. Barber, W. J.; “Reconfigurations in American academic economics: a general practitioner’s perspective”, Daedalus; 126, No.1, 1997, pp.87-103.
 26. Boulding, K. E.; Economics as a Science; New York: McGraw Hill, 1970.
 27. Canterbery, E. R.; The Literate Economist; New York: Harper Collins College, 1995.
 28. Fitzgibbons, A.; Adam Smith’s System of Liberty Wealth, and Virtue; Oxford: Clarendon Press, 1995.
 29. Fitzgibbons, A.; “The moral foundations of The Wealth of Nations”, International Journal of Social Economics; 24, Nos.1/2/3, 1997, pp.91-104.
 30. Friedman, M.; Essays in Positive Economics; Chicago: University of Chicago Press, 1953.
 31. Friedman, M. and Friedman, R.; Free to Choose; Penguin: Harmondsworth, 1980.
 32. Frisch, R.; “From utopian theory to practical applications: the case of econometrics”, 1981.
 33. Galbraith, J. K.; A History of Economics; London: Hamish Hamilton, 1987.
 34. Hamouda, O. F. and Price, B. B.; “The justice of the just price”, The European Journal of the History of Economic Thought; 4, No.2, 1997, pp.191-216.
 35. Heilbroner, R. L.; The Worldly Philosophers, 6th , New York: Simon & Schuster, 1992.
 36. Hollander, S.; The Economics of Thomas Robert Malthus; Toronto: University of Toronto Press, 1997.
 37. Hutchison, T. W.; On Revolutions and Progress in Economic Knowledge; Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 1978.
 38. Jevons, W. S.; The Theory of Political Economy; Black, R. D. C. (Ed. ); London: Penguin, 1970, orig. pub. 1871.
 39. Keynes, J. M.; The Collected Writings of John Maynard Keynes, 30 vols, 1973-1989.
 40. Kleer, R. A.: The ‘author of nature, : Adam Smith and teleology”, Unpublished Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1992.
 41. Kreps, D. M.; “Economics the current position”, Daedalus; 126, No.1, 1997, pp.59-85.
 42. Langholm, O.; Price and Value in the Aristotelian Tradition; Bergen: Universitetsforlaget, 1979.
 43. Malthus, T. R.; The Works of Thomas Robert Malthus; 8 vols., Wrigley, E. A. and Souden, D. (Eds.); London: Pickering and Chatto, 1986.
 44. Marshall, A.; Principles of Economics,;8th ed., London: Macmillan, 1920, orig. pub. 1890.
 45. Meek, R. L.; Raphael, D. D. and Stein, p.G.; “Introduction”, in Smith; 1978, pp.1-43.
 46. Mill, J. S.; Collected Works of John Stuart Mill; 33 vols., Robson, J. M. (Ed.); Toronto: University of Toronto Press, 1981-1991.
 47. “originally delivered as the Nobel Prize lecture in 1970”, American Economic Review; 71, No.6, 1981-1991, pp.1-11.
 48. Redman, D.; The Rise of Political Economy as a Science; Cambridge Mass: MIT Press, 1997.
 49. Ricardo, D.; The Works and Correspondence of David Ricardo; 11 vols., Sraffa, p.(Ed.); with Dobb, M. H., Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 1951-1973.
 50. Rima, I. H.; Development of Economic Analysis; Richard D. Irwin, Homewood, 1972.
 51. Robbins, L.; The Nature and Significance of Economic Science; London: Macmillan, 1936, orig. pub. 1932.
 52. Ross, I. S.; The Life of Adam Smith; Oxford: Clarendon Press, 1995.
 53. Smith, A.; The Theory of Moral Sentiments; Raphael, D. D. and, 1976a, orig. pub. 1759.
 54. Smith, A.; An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of, 1976b, orig. pub. 1776.
 55. Solow, R. M.; “How did economics get that way and what way did it get?”, Daedalus; Vol.126, No.1, 1997, pp.39-58.
 56. Sowell, T.; Classical Economics Reconsidered; Princeton: Princeton University Press, 1974.
 57. Staveley, R. and Alvey, J. E.; “The philosophical assumptions underlying Marshall’s economics”, in Wood, J. C. (Ed.); Vol.8, 1996, pp.372-390.
 58. Temple-Smith, R.; “Moral foundations of a nation’s wealth: Adam Smith in the classroom”, Fifth Annual Teaching Economics Conference; 3-4 July, Australia: Toowoomba, 1997.
 59. Waterman, A. M. C.; “Reappraisal of ‘Malthus the economist,’ 1933-97”, History of Political Economy; 30, No.2, 1998, pp.293-334.
 60. Winch, D.; Adam Smith’s Politics; Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 1978.
 61. Winch, D.; Riches and Poverty; Cambridge, U. K: Cambridge University Press, 1996.
 62. Young, J. T.; Economics as a Moral Science: The Political Economy of Adam Smith; Cheltenham: Edward Elgar, 1997.
 63. James E. Alvey; AN INTRODUCTION TO ECONOMICS AS A MORAL SCIENCE Independent Institute Working Paper; 15 December 1999.