تحول مطالعات اخلاق خانواده در انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه‌های پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های علمی در سطح کشور فراهم شد. دانش‏ها، دانش‏واره‌ها و حوزه‎های مطالعاتی که تا آن زمان رشد چشمگیری نداشتند، جان تازه گرفته، حرکت به سمت چشم‌‎اندازهای بلند را آغاز کردند. حرکت علمی اخلاق خانواده به مثابه یک دانشواره یا حوزه مطالعاتی از این دست حرکت‌های انقلابی است که با پیروزی انقلاب اسلامی سرعت گرفته و به سوی اهداف متعالی یک جامعه انقلابی پیش می‌رود. چهل‎ساله‏شدن انقلاب بهانه‌ای است که این دسته حرکت‌ها و نتایج آنها ارزیابی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و با تکیه بر اسناد کتبی و صفحات معتبر مجازی و مفروض‏دانستن پیشرفت‌های قابل تقدیر و امکان برنامه‏ریزی برای فردای بهتر این حوزه، به ارزیابی حرکت علمی در این حوزه پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغم همه تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، جامعه ایرانی در حوزه مطالعات خانواده به طور کلی و اخلاق خانواده به طور خاص دچار کاستی‌ها و نیازهای فراوانی است که می‌توان برای رفع آنها برنامه‏ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. آملی، شمس‏الدین محمد؛ نفایس الفنون فی عرایس العیون؛ تصحیح ابراهیم میانجی؛ تهران: انتشارات اسلامیه، 1381.
 2. آیت‏اللهی، حمیدرضا؛ تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی پژوهشی «حوزه زن و خانواده»؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، 1392، ص809، در:

 Error! Hyperlink reference not valid.

 1. موسوی خمینیŠ، سیدروح‎الله؛ صحیفه امام؛ تهیه و تنظیم نشر آثار امام خمینیŠ؛ چ5، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، 1389.
 2. بختیاری، آمنه، فاطمه بدوی، مریم‏السادات هاشمی فشارکی و بهاره نصیری؛ «تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه زن و خانواده»، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س5، ش2 (پیاپی 10)، پاییز و زمستان 1393، ص1-22.
 3. برناردز، ‌جان؛ درآمدی به مطالعات خانواده؛ ترجمه حسین قاضیان؛ چ1، تهران: نشر نی، 1384.
 4. پورجوادی، رضا؛ «تدبیر منزل»، دانشنامه جهان اسلام؛ بنیاد دائرة المعارف اسلامی ج6، 1392.
 5. تافلر، الوین؛ شوک آینده؛ ترجمه حشمت الله کامرانی؛ چ2، تهران: نشر سیمرغ، 1374.
 6. جمعی از نویسندگان؛ اخلاق کاربردی؛ چ3، قم: بوستان کتاب، 1389.
 7. حاجیان مقدم و دیگران؛ «امور زنان و خانواده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1395، در

 https://woman.guilan.ac.ir/documents/30651/9a4330a1-5921-409d-b3f4-7f18126d1453..

 1. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تاریخچه گروه آموزشی مطالعات زنان در کشور و در دانشگاه تربیت مدرس، https: //www. modares. ac. ir/hum/departments/women-studies
 2. دفترچه انتخاب رشته ارشد سال 1394-1395.
 3. رازی، فخرالدین؛ جامع العلوم ستّینی؛ تصحیح سید علی آل داود، چ1، تهران: نشر ثریا و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1382.
 4. رحمانی، غلام‏عباس؛ نقش رسانه‌ها در تغییر سبک زندگی نشر؛ تهران: معاونت تعلیم و تربیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1392.
 5. رحمانی، غلام‎عباس و دیگران؛ «بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزش‏های خانواده»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینj؛ س6، ش13، بهار و تابستان 1395، ص1-32.
 6. شهرزوری، شمس‏الدین محمد؛ رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة؛ تحقیق محمد نجیب کورکون؛ ط2، بیروت: نشر دار صادر و مکتبة الارشاد استانبول، 1428ق/ 2007م.
 7. دشتکی شیرازی، غیاث الدین منصور (قرن 9 و 10)؛ اخلاق منصوری؛ تصحیح علی محمد پشد‌دار؛ چ1، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1386.
 8. سلماسی‏زاده، محمد و آمنه امیری؛ «تأثیر نوسازی حکومت پهلوی اول بر پایگاه زنان در خانواده و اجتماع»؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام؛ س8، ش15، 1396، ص63-90.
 9. سلیمی مقدم، سمیه؛ «آسیب‏شناسی رشته مطالعات زنان در ایران»، مجله حوراء؛ ش31، 1388.
 10. سیلویا آن، هیولت و کورنل وست؛ جنگ علیه والدین؛ ترجمه و تلخیص معصومه محمدی؛ چ1، قم: دفتر نشر معارف، 1388.
 11. شیرازی، قطب‌‌‌الدین محمود؛ درة التاج؛ به کوشش سیدمحمد مشکوه؛ چ1، تهران: ‌مؤسسه انتشارات حکمت، ‌1385.
 12. صادقی فسایی، سهیلا و ایمان عرفان‎منش؛ «تحلیل جامعه‌شناختی تأثیرات مدرن‎شدن بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی»، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)؛ دوره 5، ش1، بهار 1392، ص61-82.
 13. طوسی، نصیرالدین؛ اخلاق ناصری؛ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری؛ چ5، تهران: انتشارات خوارزمی، ‌1373.
 14. عباسی، سمیه و منصور موسوی؛ «نگاهی به موقعیت زنان ایران در دور پهلوی از سال 1300 تا 1332ش»، پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ س5، ش1، بهار و تابستان 1393، ص59-82.
 15. عنایت، حمید؛ مقدمه ترجمه سیاسی ارسطو؛ چ7، تهران: امیرکبیر، 1373.
 16. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در:

 https: //rc. majlis. ir/fa/law/show/94202.

 1. کاتوزیان، ناصر؛ «اخلاق و حقوق»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ س2، ش1-2، بهار و تابستان 86، ص85-88.
 2. کرمی، محمدتقی؛ مطالعات زنان در ایران؛ حساسیت‌ها و چالش‌ها؛ قزوین: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، 1398.
 3. مرکز تحقیقات زن و خانواده؛ گزارشی اجمالی از پیشینه رشته مطالعات زنان در مراکز دانشگاهی ایران، در:

https://wrc.ir/tcos3rd/history.

 1. ناری قمی، مسعود و محمدجواد عباس‎زاده، «مهمان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب در استانه دوران مدرن (نمونه موردی: مسکن دوره قاجاری تبریز)»، فصلنامه پژوهشهای معماری اسلامی؛ ش3، تابستان 1393، ص93-108.
 2. ﯾزدانی، عباسعلی و سیمین دوستی؛ «اشکال نوپدﯾد ﺧانواده در اﯾران و ﭼالش‏های آن»، پژوهشنامه مددﮐاری اجتماعی؛ س2، ش6، زمستان 1394، ص75-100.
 3. سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در:

 http://WWW.ict. gov. ir/news