ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شروری مانند کرونا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چکیده

 
تاریخ دریافت: 15/04/1399      تاریخ تأیید: 15/06/1399
 
چکیده
یکی از مسائل قدیمی که به عنوان چالشی در مقابل خداباوری مطرح بوده است، مسئله شرور و بلایای طبیعی مانند کرونا و قدرت مطلقه خداوند است. در پاسخ به این مسئله از سوی خداباوران، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است که می‌توان این دیدگاه‌ها را به دو قسم سنتی و جدید طبقه‌بندی کرد. مسئله‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی در مواجهه با بلایای طبیعی و شروری مانند کرونا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه است. از این‌رو ابتدا گزارشی اجمالی از دیدگاه‌های مطرح در این باره ارائه خواهد شد و سپس رویکردهای جدید الهیاتی بر اساس مبانی حکمت متعالیه ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


  1. ابوطالبی یزدی، مهدی؛ «جایگاه خداباوری گشوده به عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری»، جستارهای فلسفه دین، سال ششم، شماره 2، پاییز و زمستان 1396.
  2. احمدی‌زاده، حسن؛ «مسئله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه»، فلسفه دین، سال چهاردهم، ش23، پاییز 1396.
  3. باربور، ایان؛ علم و دین؛ ترجمه پیروز ‌فطورچی، تهران: پژوهشگاه ‌فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
  4. پترسون، مایکل؛ عقل و اعتقادات دینی؛ تهران: طرح نو، 1376.
  5. کونگ، هانس؛ خدا در اندیشه فیلسوفان غرب، ج1؛ ترجمه حسن قنبری؛ [بی‌جا]، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396.
  6. ‌گیلسپی، مایکل آلن؛ ریشه‌های الهیاتی مدرنیته؛ ترجمه ‌زانیار ‌ابراهیمی؛ تهران: پگاه ‌روزگار‌ نو، 1398
  7. کیت، هانس کلیم و دیگران؛ شناخت دانش ادیان؛ ترجمه همایون همتی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1394.
  8. Brian Davies; Thr Reality of God and the problem of Evil; London & New york: Continuum, 2006.
  9. Robert Mesle; process Theology: A Basic Introductio;Chalice press, 1993.
  10. Stewart Sutherland; EVIL AND THEOLOGY; London and New York: Routledge, 2003.