کارکردهای دین در بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از ابعاد مطالعاتی دین، کارکردهایی است که دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. این اثرگذاری از ناحیه دین بیشتر در موارد عادی زندگی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ لکن بایسته است که کارکردهای دین در مواردی که زندگی انسان با بحران مواجه می‌شود نیز بررسی گردد. بر این اساس این مقاله قصد دارد نقش و کارکرد دین را در حل بحران کرونا مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا به چیستی بحران پرداخته و بررسی می‌کند بحران چه مؤلفه‌هایی دارد و بهترین روش برخورد در شرایط بحرانی چیست. سپس شرایط بحرانی کرونا و اختلالات نظام زندگی فردی و اجتماعی در ساحت‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه دین و کرونا از منظرهای مختلف در فضای انضمامی بررسی می‌گردد. در مطالعه ارتباط دین و کرونا، اولاً باید توجه داشت که کرونا تنها جنبه سلبی ندارد؛ بلکه می‌توان فرصت‌های کرونا را نیز مورد مطالعه قرار داد و از ظرفیت‌های ایجادشده در این فضا حداکثر بهره را برد. ثانیا دین نقشی بسیار اساسی در حل بحران کرونا از خود نشان داده است؛ از سویی با استفاده از ظرفیت‌های درونی خویش به بازیابی نهاد دینی و کنترل عملکرد خویش پرداخته است و از سوی دیگر تأثیر عمیقی در حل بحران در فضای جامعه به صورت کلی داشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم

  1. اکسیدمور, ویلیام؛ تفکر نظری در جامعه‌شناسی؛ ترجمه محمد مقدس، احمد رجب‌زاده، سعید معیدفر، علی هاشمی‌گیلانی، علی‌محمد حاضری؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
  2. حسینی، حسین؛ «بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود»، امنیت؛ ش۱ و ۲، پائیز و زمستان 1385، ص۷-۵۲.
  3. خسروپناه، عبدالحسین؛ کلام جدید با رویکرد اسلامی؛ قم: دفتر نشر معارف، 1390.
  4. محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، 1384.
  5. Hermann, C. ; "International crisis as a situational veriable", In Rosenau; International politics and foreign policy; New York: New York: Free Press, 1969 ,pp. 409-421.
  6. Hermann, C. ; "some Issues in the study of Internationl Crises", In Hermann; International Crises: Insights from Behaviourial Research; NewYork: free press, 1972.
  7. ir. (1399, 01 21). Retrieved from https: //farsi. khamenei. ir/news-content?id=45320
  8. Rapoport, A. ; "General theory", In International Encyclopedia of social Science; Vol. 15, 1968, p. 453.