بررسی و ارزیابی راهکارهای ارائه‌شده در پاسخ به مسئله کرونا و شرور (گفت‌وگو)

نوع مقاله : گفتگو

نویسنده

استاد حوزة علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اشاره
متن حاضر گفت ‌وگوی صمیمانه با حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه است که به بررسی مسئله چالشی شرور و کرونا می‌پردازند. دراین گفت وگو استاد، ضمن توضیح اقسام شرور به بررسی شبهاتی که به تبع شرور پدیده آمده در جغرافیای دینی پرداخته و در ادامه به تبیین پاسخ‌های ارائه‌شده درحوزه‌های مختلف دینی مانند کلام، فلسفه و... اشاره می‌کنند و در نهایت به بیان دیدگاه برگزیده در پاسخ شرور می‌پردازند.

  1.  قرآن کریم.

    1. پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی؛ ترجمه ابراهیم سلطانی، احمد نراقی؛ تهران: طرح نو، 1390.
    2. صدوق، محمدبن علی بن بابویه؛ التوحید؛ قم: موسسه نشر اسلامی، 1374.
    3. دیلمی، حسن بن محمد؛ أعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم: موسسه آل­ البیت، 1408ق.
    4. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار؛ بیروت: در احیاء التراث العلمی، 1403ق.