آسیب‌شناسی مضمونی شعر عاشورایی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده

نگارنده در این مقاله به آسیب‌یابی در شعر عاشورایی پرداخته است و نقش آسیب در حوزه مضمون و محتوای شعر عاشورایی را مطرح کرده است:

برجسته‌کردن عطش در حماسه عاشورا؛
اسطوره‌سازی به جای اسوه‌سازی؛
معصوم‌پرستی؛
مدح، منقبت و غفلت از دشمن‌شناسی؛
طرح عجز و لابه از زبان اهل بیت‰؛
افراط و تفریط در اظهار خاکساری به خاندان رسالت.

نویسنده پس از این آسیب‌شناسی، شعر «راز رشید» سیدحسن حسینی را تحلیل و بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1.        قرآن کریم.

  1. امین‌پور، قیصر؛ دستور زبان عشق؛ چ7، تهران: مروارید،1387.
  2. حسینی، سیدحسن؛گنجشک و جبرئیل؛ چ5، تهران: نشر افق، 1384.
  3. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ ج44 و 45، بیروت: مؤسس‍‍ةالوفاء، 1403ق.
  4. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج2، چ3، تهران: انتشارات صدرا، 1372.
  5. موسوی گرمارودی، سیدعلی؛ رستاخیز حماسه؛ تهران: جهاد دانشگاهی، 1386.