شخصیت‌های منفیکربلا (جنایتکاران) در شعر عاشورایی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، رشته زبان و ادبیات فارسیمحمدرضا

چکیده

شناخت چهره‌های منفی در نهضت عاشورا در قلمرو شعر فارسی، موضوع این پژوهش است. این شخصیت‌های منفی مانند یزید، عمر سعد، عبیدالله، شمر و خولی ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ در جنایات و رویدادهای تلخ و سهمگین کربلا و عاشورا نقش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها