جایگاه قانون در حکومت ولایی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

تئوری «ولایت مطلقه فقیه» که مفهوم و مبانی عقلی و نقلی آن به وسیله امام خمینی تبیین گردید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد و به یک تأسیس حقوقی تبدیل شد. پرسش مهمی که درباره اصطلاح «ولایت مطلقه» مطرح می‌شود، نسبت آن با «قانون‌مندی» است. آیا این دو با یکدیگر سازگارند؟ آیا می‌توان با تئوری ولایت مطلقه فقیه یک نظم حقوقی دموکراتیک به وجود آورد؟ نوشتار حاضر، این پرسش مهم را مورد تحقیق قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. اداره کل قوانین؛ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ چ1، 1369.
 2. انصاری، مرتضی؛ کتاب القضاء و الشهادات؛ چ2، قم: مجمع الفکرالاسلامی، 1426ق.
 3. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه؛ چ10، قم: مرکز نشر اسراء، 1389.
 4. خمینی، سیدروح‌الله؛ استفتاءات؛ چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422ق.
 5. ــــــ؛ صحیفه امام؛ ج10 و 11، چ4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386.
 6. ــــــ؛ کتاب البیع؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، [بی‌تا].
 7. ــــــ؛ ولایت فقیه؛ ج2 و 3، چ12، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422ق.
 8. روزنامه کارگزاران؛ 19/5/87.
 9. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ ج2، چ5، قم: دفتر انتشارات، 1417ق.
 10. عکبری بغدادی (شیخ مفید)، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان؛ المقنعة؛ چ1، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.
 11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3.
 12. مؤمن قمی، محمد؛ کلمات سدیدة، مؤسسة النشرالاسلامی، الطبعة الاولی، قم، 1415ق.
 13. مصباح یزدی، محمدتقی؛ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه؛ چ9، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384.
 14. نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام، ج21، چ7، بیروت:‌دار احیاءالتراث العربی، [بی‌تا].
 15. نراقی، احمد؛ عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام، چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1417ق.
 16. هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ ج2، چ2، قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1375.
 17. http://mesbahyazdi.com.
 18. http://www.leader.ir.