بررسی تطبیقی حدود و اختیارات ولیّ فقیه از منظر امام خمینی و شهید صدر

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

ولایت فی‌الجمله برای فقیه از مسائل مورد اتفاق فقیهان است. مسئله اصلی مورد اختلاف در بحث ولایت فقیه، حدود و اختیارات فقیه در زمان غیبت است. در این مقاله نظر دو فقیه روشن‌ضمیر و انقلابی معاصر یعنی امام خمینی و شهید صدر در این مسئله مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است.
از آثار علمی و سیره عملی امام خمینی استفاده می‌شود، ایشان بر خلاف برخی ادعاها، در طول زندگی علمی و سیاسی خود همواره به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته، فقیه را جانشین پیامبرˆ و امامان معصوم‰ در همه عرصه‌های حکومتی و همسان ایشان در لزوم اطاعت و ولایت و حکومت معرفی می‌کند.
از سوی دیگر، از آثار مکتوب شهید صدر برمی‌آید که ایشان در زمان غیبت، فقیه بماهو فقیه را به عنوان مرجع صالح رشید و مرجع علمی و ناظر بر اجرای صحیح قانون الهی و شریعت اسلامی معرفی می‌کند.
روشن است که این دو دیدگاه در عمل، دو روش حکومتی متفاوت ارائه خواهند داد. مهم‌‌ترین تفاوت دو نظریه اینکه در نظریه امام خمینی، فقیه حاکمیت و ولایت دارد، بلکه بالاترین مقام اجرایی کشور است؛ ولی در نظریه شهید صدر، فقیه هیچ‌گونه نقش اجرایی ندارد و حاکمیت با مردم است و وظیفه فقیه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مطابقت با قوانین شرع است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌الاثیر، مبارک‌‌بن‌محمد؛ النهایهًْ فی غریب‌الحدیث والاثر؛ ج5، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۲۲ق‌.
 2. آذری قمی، احمد؛ ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1372.
 3. آل بحرالعلوم‌، محمدبن‌محمدتقی‌؛ بلغة‌الفقیه‌ (مجموعه‌ بحوث‌ و رسائل‌ و قواعد فقهیه)؛ شرح و تعلیق حسین‌‌بن‌محمدتقی آل بحرالعلوم‌؛ تهران: مکتبة‌الصادق‌، ۱۴۰۳ق‌.
 4. جوهری فارابی، ابی‌نصر اسماعیل‌بن‌حمّاد؛ الصحاح؛ ج5، بیروت: دار احیاء ‌التراث‌العربیه، 1426ق.
 5. حسینی تهرانی، سید‌محمدحسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام؛ ج1، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1414ق.
 6. خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیلة؛ ج1، قم: جامعة مدرسین، 1416ق.
 7. ــــــ؛ صحیفه نور (مجموعه‌ رهنمودهای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی)؛ ج2، ج3، ج11 و ج20، تهران: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1370.
 8. ــــــ؛ کتاب‌البیع؛ ج2، چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379.
 9. ــــــ؛ کشف‌الاسرار؛ قم: انتشارات پیام اسلام، [بی‌تا].
 10. ــــــ؛ ولایت فقیه «حکومت اسلامی»؛ تهران: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1373.
 11. داوری، مسلم؛ التقیه فی فقه اهل‌البیت؛ ج2، قم: [بی‌نا]، 1377.
 12. راغب اصفهانی، حسین‌‌بن‌محمد؛ مفردات‌ الفاظ‌القرآن؛ بیروت: دارالقلم‌، ۱۳۷۹ق.
 13. صدر، سیدمحمدباقر؛ الاسلام‌ یقود‌الحیاة؛ المدرسة‌‌الاسلامیه رسالتنا؛ قم: مرکزالابحاث‌ والدراسات‌‌التخصصیه‌ للشهید الصدر، 1379.
 14. ــــــ؛ لمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستورالجمهوریة‌ الاسلامیه فی ایران (الاسلام یقودالحیاة)؛ چ3، قم: ظهور مرکز‌الابحاث والدراسات‌التخصصیة للشهید الصدر، 1426ق.
 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی‌تفسیرالقرآن؛ ج10، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق‏.
 16. طریحی‌، فخرالدین‌‌بن‌محمد؛ مجمع‌البحرین؛ تصحیح عادل‌ محمود؛ ج1، تهران: دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1408ق.
 17. فیروزآبادى، محمد‌بن‌یعقوب‌؛ القاموس‌المحیط؛ ج4، بیروت: دارالفکر، ۱۴۲8ـ۱۴۲9ق‌.
 18. فیومی‌المقری، احمدبن‌محمدبن‌علی؛ المصباح‌المنیر؛ چ2، بیروت: المکتبة‌العصریه، 1420ق.
 19. مشکینی، علی؛ مصطلحات‌الفقه و معظم عناوینه الموضوعهًْ؛ قم: الهادی، 1379.
 20. نجفی، محمدحسن‌؛ جواهرالکلام فی‌شرح شرائع‌الاسلام؛ تحقیق و تعلیق شیخ‌عباس قوچانی؛ ج21، چ3، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه، 1367.