گزارش تحلیلی از کتاب «نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنّت»

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ـ دانشگاه قم

چکیده

آنچه در کتاب «نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنّت» (مفتح، 1388) در ذیل چهار فصل، به گونه‌ای نسبتاً مبسوط دنبال شده است، مجموعه مؤلـفه‌هایی است که جمع آنها را می‌توان تشکیل‌دهنده نظریه مدوّن قدرت و دولت اسلامی به حساب آورد؛ هرچند به اعتراف مؤلف، این نظریه ناتمام است و با کتاب حاضر نتوانسته است همه مؤلفه‌های تئوری حکومت دینی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها