چیستی حکمت سیاسی متعالیه

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

توسعه حکمت متعالیه از جهت موضوع و حوزه مسائل و تجهیز حکمت متعالیه به ابزار کافی برای عرض اندام در رقابت با تاخت لگام‌گسیخته مکاتب غربی؛ اعم از کلاسیک، مدرن و پُست‌مدرن، برای دوام این مکتب بسیار ضروری است. این توسعه را به ویژه در حوزه‌های فلسفه دین، معرفت‌شناسی، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست، می‌توان با وضوح بیشتر دید. انتظار این است که حکمت سیاسی متعالیه، مبادی و مبانی معرفتی و ارزشی لازم برای هریک از این شاخه‌های دانش سیاسی را از منابع معرفتی عقل و وحی فراهم سازد؛ ولی این انتظار، به تعریفی دقیق از حکمت سیاسی متعالیه و تعیین موضوع آن و جایگاه آن در حکمت متعالیه وابسته است. این نکته موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


 1. *.   قرآن ‌کریم.

  1. آشتیانى، سیدجلال‏الدین؛ شرح بر زادالمسافر؛ چ3، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 1381.
  2. حائری یزدی، مهدی؛ حکمت و حکومت؛ چ1، [بی‌جا]: انتشارات شادی، 1995م.
  3. حسنی، ابوالحسن؛ مقدمه‌ای بر حکمت سیاسی متعالیه؛ چ1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،
  4. خمینى، سیدروح‌الله؛ آداب‌الصلاة (آداب نماز)؛ چ1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینىŠ،
  5. صدرالمتألهین شیرازی، صدرالدین محمدبن‌ابراهیم؛ اسرارالآیات؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1360، «الف».
  6. ــــــ؛ المشاعر؛ چ2، تهران: کتابخانه طهورى، 1363، «الف».
  7. ــــــ؛ الشواهدالربوبیة؛ تعلیقات ملاهادی سبزواری؛ چ2، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1360، «ب».
  8. ــــــ؛ مفاتیح‌الغیب؛ چ1، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگى، 1363،‌ »ب».
  9. ــــــ؛ التصور والتصدیق (این کتاب به همراه الجوهرالنضید چاپ شده است)؛ چ5، قم: انتشارات بیدار،
  10. ــــــ؛ الحاشیهًْ على‌الهیئت الشفاء؛ قم: انتشارات بیدار، [بی‌تا].
  11. ــــــ؛ الحکمهًْ‌المتعالیهًْ فی اسفار العقلیهًْ (الأسفارالأربعة)؛ چ2، قم: مکتبهًْ‌المصطفوی،
  12. ــــــ؛ المبدأ والمعاد؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه،
  13. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ نهایة‌الحکمهًْ؛ چ15، قم: مؤسسة النشرالاسلامی، 1420ق.
  14. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار الجامعهًْ لدرر أخبار الأئمهًْ‌الأطهار؛ بیروت: مؤسسةالوفاء، 1404ق.