از تحول تا تولید علوم انسانی ـ اسلامی

سخن سردبیر


  1. *. قرآن کریم.

    *. نهج‌البلاغه.

    1. جوادی آملی، عبدالله؛ فصلنامه اسراء؛ قم: مؤسسه بین المللی معارف وحیانی، 1388.
    2. خامنه‌ای، سیدعلی؛ سایت معظم له.
    3. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: اسماعیلیان، 1993م.