بررسی انتقادی مبادی‌‌پژوهی اصولیون (مطالعه موردی «مفهوم‌شناسی» و «جایگاه‌شناسی» مبادی علم)

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

مبادی پژوهی بخش قابل توجهی از مباحث بسیاری از علوم از جمله اصول فقه را تشکیل می‌دهد. به رغم مساعی شگرف و مداقه‌های شگفت سلف صالح در زمینه مبادی پژوهی اصول، ایرادهای بسیاری برآرا و انظارآنان در این باب وارد است که موارد ذیل از جمله این ایرادهاست:

اضطراب و تشویش در مفهوم‌شناسی و تعریف مبادی و تعیین مؤلفه‌های آن؛
تشویش در جایگاه‌شناسی مبادی و اندراج مبانی در مسائل علم اصول؛
عدم تفطن یا تفوُّه به بسیاری از انواع مبادی؛
مبانی بعیده را در زمره مبادی علم انگاشتن؛
خلط انواع مبادی با یکدیگر، تشتت در طبقه‌بندی و نحوه تقسیم انواع مبادی؛
ابهام و اهمال در کاربردشناسی مبادی.

نویسنده در این مقاله به مطالعه انتقادی مبادی پژوهی ارباب اصول از زاویه «مفهوم‌شناسی» مبادی (ماهیت و مؤلفه‌های مبادی علم) و «جایگاه‌شناسی» مبادی (مسئله جزئیت و عدم جزئیت مبادی در علم) پرداخته است و در ذیل مسئله دوم، دو نظریه معروف و رایج (مبنی بر جزئیت مطلق مبادی و عدم جزئیت) را نقد کرده، در این باره به تفصیل قائل شده است. قول به تفصیل مبتنی بر نظریه جدیدی در طبقه‌بندی مبادی علم به «ممتزجه» و «غیرممتزجه» است که از سوی مؤلف ارائه شده و در پایان مقاله به تبیین آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم‌بن‌حسین؛ دررالفوائد فی‌الحاشیهًْ علی‌الفرائدالاصول؛ تهران‌: وزارهًْ‌الثقافه‌ًْ والارشاد‌الاسلامی‌، مؤسسهًْ‌‌الطبع‌ والنشر، ۱۴۱۰ق‌.
 2. ــــــ؛کفایهًْ‌الاصول؛ قم: مؤسسهًْ‌ال‌البیت لاحیاءالتراث، 1409ق.
 3. ابن‌زهره‌، حمزهًْ‌بن‌علی؛ غنیهًْ‌النزوع الی علمی‌الاصول والفروع؛ قم‌: مؤسسه امام صادق‌†، [بی‌تا].
 4. ابن‌منظور؛ لسان‌العرب (20جلدی)؛ چ اول: بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1416 ق/ 1996م.
 5. ابن‌ندیم، محمدبن‌اسحاق؛ الفهرست؛ ترجمه محمدرضا تجدد؛ تهران: اساطیر، 1381.
 6. احمدبن‌فارس‌بن‌زکریا؛ معجم المقاییس اللغه (6جلدی)؛ چ اول: قم، مرکز النشر ـ مکتب الاعلام الاسلامى، 1404ق.
 7. اصفهانی، محمدتقی رازی؛ هدایهًْ‌المسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین؛ قم: جا‌معهًْ‌المدرسین‌الحوزهًْ‌العلمیه، مؤسسهًْ‌النشرالاسلامی،1420ق.
 8. اصفهانی‌، محمدحسین؛ بحوث‌ فی‌الاصول‌ (یحتوی‌ علی‌: ۱. الاصول‌ علی‌النهج‌‌الحدیث‌؛ ۲. الطب‌ والاراده؛ ۳. الاجتهاد والتقلید)؛ قم: جامعهًْ‌‌المدرسین‌‌، مؤسسهًْ‌ النشرالاسلامی‌، ۱۴۰۹ق‌.
 9. آل‌مظفر نجفى‏، شیخ محمدرضابن‌محمدبن‌عبدالله؛ اصول‌الفقه؛ بیروت: مؤسسهًْ‌الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
 10. انصاری، مرتضی‌بن‌محمدامین؛ مطارح‌الانظار؛ قم: الفکرالاسلامی، 1425ق.
 11. بروجردی، حسین؛ لمحات‌الاصول (تقریرات درس آیت‌الله بروجردى)؛ به قلم آیت‌الله‌العظمی امام خمینیŠ؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۴۲۱ق.
 12. بروجردی‌، حسین‌؛ نهایهًْ‌الاصول‌ (تقریرالابحاث‌ حسین‌الطباطبائی ‌البروجردی‌)؛ ‌به قلم حسینعلی‌ منتظری‌؛ تهران‌: نشر تفکر، ۱۴۱۵ق‌.
 13. بهایی، محمدبن‌حسین، زبدهًْ‌الاصول؛ تحقیق فارسی حسون کریم؛ محل نشر: مرصاد، 1423ق.
 14. بهبهانی، محمدباقربن‌محمد اکمل؛ الفوائدالحائریهًْ؛ قم: مجمع‌الفکرالاسلامی، ۱۴۱۵ق.
 15. جرجانی، میرسید شریف؛ تعریفات؛ مترجم سیما نوربخش، تهران: انتشارات فرزان روز،
 16. حسن‌بن‌الشهید‌الثانی؛ معالم‌الدین و ملاذالمجتهدین؛ قم: مؤسسهًْ النشرالاسلامی، [بی‌تا].
 17. حسن‌زاده آملی، حسن، شرح منظومه؛ تهران: نشر ناب، 1422ق.
 18. حسینی کاظمینی، سیدعبدالله‌بن‌محمدرضا شبّر؛ الاصول‌الاصلیهًْ والقواعد‌الشرعیهًْ؛ [بی‌جا]: کتابفروشى مفید، 1404ق.
 19. حلّی (علامه)، حسن‌بن‌یوسف؛ تهذیب‌الوصول الیعلم‌الاصول؛ قم: ذوی‌القربی، ۱۳۸۴ق.
 20. حلّی (محقق)، جعفربن‌حسن؛ معارج‌الاصول؛ قم: مؤسسهًْ‌ال‌البیت، 1403ق.
 21. خمینی، سیدروح‌الله؛ تهذیب‌الاصول؛ جعفر سبحانی، قم: جامعهًْ‌المدرسین فی‌الحوزهًْ‌العلمیهًْ، مؤسسهًْ‌النشرالاسلامی، 1405ق.
 22. خویی، ابوالقاسم؛ اجودالتقریرات (تقریرالابحاث محمدحسین الغروی‌النائینی)؛ قم: مؤسسهًْ‌الصاحب‌الامر(عج)، 1419ق.
 23. راغب اصفهانى، حسین محمد؛مفردات راغب؛ بیروت: الدارالشامیه، 1412ق.
 24. زمخشرى، محمود‌بن‌عمر؛ اساس‌البلاغه؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامى، [بى‌تا].
 25. سجادی، سیدجعفر؛ فرهنگ علوم فلسفی و کلامی؛ تهران: امیرکبیر، 1375.
 26. شعرانی، ابوالحسن؛ المدخل الی عذب‌المنهل فی اصول‌الفقه؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1385.
 27. الطریحى، فخرالدین؛ مجمع البحرین (6 جلدی)؛ چ اول، تهران: انتشارات کتابفروشى مرتضوى، 1386ق.
 28. طوسی، شیخ‌الطائفهًْ ابوجعفرمحمدبن‌حسن؛ العدهًْ فی اصول‌الفقه؛ ج1، قم: چاپخانه ستاره، 1417ق.
 29. علم‌الهدی، سیدمرتضی؛ الذریعهًْ الی اصول‌الشریعهًْ؛ ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
 30. غروی طهرانی، محمدحسین؛ الفصول‌الغرویهًْ فی‌الاصول‌الفقهیهًْ؛ قم: داراحیاء العلوم الاسلامیه، 1363ق.
 31. فاضل تونی، عبدالله‌بن‌محمد بشروی خراسانی؛ الوافیهًْ فی اصول‌الفقه؛ قم: مجمع‌الفکر‌الاسلامی، 1421ق.
 32. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد؛ العین؛ قم: دار الهجرهًْ، چ اول، 1405ق.
 33. قمی، ابوالقاسم؛ قوانین‌الاصول؛ تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، چاپ سنگی، 1378ق.
 34. نائینی، محمدحسین؛ فوائدالاصول؛ قم: مؤسسهًْ‌النشرالاسلامی، 1404ق.
 35. یزدی، عبدالله‌بن‌حسین؛ الحاشیه علی التهذیب المنطق للتفتازانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1379.