نقد شبهات بهائیت در باره اعجاز

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

 فرقه بهائیت در راستای ترویج آیین باطل خویش و برای حفظ کیانش از فروپاشی، از یک‌سو با ایجاد شبهه، به انکار دلالت معجزه بر حقانیت ادعای پیامبر پرداختند  و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری از اعجاز قرآن و توجیه برخی ویژگی‌های آن**، کوشیدند از آن برای وصول به اهداف خود بهره گیرند. این مقال می‌کوشد با طرح مهم‌ترین شبهات بهائیان بر اعجاز و به ویژه اعجاز قرآن- به عنوان برترین معجزه تاریخ بشریت-  ضمن اثبات اعجاز قرآن و دلالت آن بر صدق پیامبر، پرده از چهره بهائیت برگشاید.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن عاشور، محمد بن طاهر، 1420ق، التحریر و التنویر، مؤسسه التاریخ العربی، ط الاولی.
 2. الاربلی، ابی الفتح، کشف الغمة فی معرفة الائمة، دار الکتاب الاسلامی، بیروت.
 3. امام علی (ع)، 1412ق ، نهج البلاغة، تحقیق: صبحی صالح، مؤسسه دار الهجره، .
 4. حموی، بی تا، معجم الادباء، چاپ اروپا.
 5. الحمیری المعافری (أبو محمد)، عبد الملک بن هشام بن أیوب، 1411 ق، السیرة النبویة، تحقیق : طه عبد الرءوف سعد، دار الجیل، ط: الأولى، بیروت.
 6. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چ اول، 1363ش، مقاله ابن سکیت، «فتحی نژاد، عنایت الله».
 7. دائرة المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
 8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، المفردات فی غریب القرآن، دار العلم- دار الشامیة، ط الاولی، دمشق- بیروت.
 9. سبحانی، جعفر، 1412ق، الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل، تدوین: حسن محمد مکی العاملی، المرکز العالمی للدراسات الاسلامی، ط الثالثة، قم.
 10. سیوطی، جلال الدین، 1425ق، المزهر فی علوم اللغة و انواعها، دار الفکر، ط الاولی.
 11. الطباطبائی، السید محمد حسین، 1423ق/ 2002م ، الاعجاز و التحدی فی القرآن الکریم، جمع و تحقیق: قاسم الهاشمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ط الاولی، بیروت.
 12. الطباطبائی، السید محمد حسین، ] بی تا[، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
 13. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، تحقیق: السید محمد باقر الخرسان، دار النعمان.
 14. طبرسی، فضل بن حسن، 1372ش ، مجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو، چ سوم، تهران.
 15. قدردان قراملکی، ، محمد حسن، 1381ش ، معجزه در قلمرو علم و دین بوستان کتاب، چ اول، قم.
 16. گلپایگانی، ابو الفضل، کتاب الفرائد، چاپ هند.
 17. مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول کافی (12جلد)، با استفاده از نرم افزار معجم الفقهیة.
 18. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، المکتبة الاسلامیة، تهران.
 19. معرفة، محمد هادی، 1386ق، التمهید فی علوم القرآن، مؤسسه التمهید، چ اول.
 20. مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، 1374ش ، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیة، چ اول، تهران.
 21. الذهبی، أبو عبد الله شمس الدین محمد، ] بی تا[، تذکرة الحفاظ، دار الکتب العلمیة، ط الاولی ، بیروت.
 22. العسکری، السید مرتضی، ] بی تا[، معالم المدرستین، مؤسسه نعمان، بیروت، نقل از نرم افزار المکتبة الشاملة.