پژوهشی در کتب مقدس نحلة بهائی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

قرآن کتاب الهی و آسمانی اسلام که محتوای آن مورد قبول بهائیان (هرچند ادعائی) نیز هست، مشخصه‌هائی برای کتاب آسمانی معرفی می‌کند که کتب مقدس بهائی در تمام موارد فاقد آن ویژگی‌هاست، کتاب‌های بیان، ایقان و اقدس که به دستان ضعیف و ناتوان مدعیانی دروغین به نگارش در آمده تا به عنوان وحی آسمانی به بندگان خدا عرضه گردد، در این تحقیق به عنوان سه کتاب اصلی فرقة بهائی از زوایای مختلف مورد نظر و توجه قرار گرفته است.
کتابشناسی آثار، ارزش و اعتبار آنها برای بهائیان و بررسی مشخصه‌های اثبات کننده جعلی بودن و عدم وحیانی بودن این آثار وجهة همت قرار گرفته است که در ابتدا کتاب بیان به عنوان اصلی‌ترین اثر مورد نقد قرار گرفته و نقص و اختلاف و فقر محتوائی، اشتباهات ادبی و در نهایت بی‌معنا بودن احکام بابی به معرض قضاوت نهاده شده است.
کتاب ایقان نیز به عنوان نخستین تألیف حسینعلی نوری (بهاءالله) در اثبات مدعای باب در این مقاله کاویده شده و با عناوین دروغ‌پردازی در مورد تاریخ نگارش اثر /ایقان متمم بیان نیست/ ایقان و دعوت به ترک عقل /ابراز کینه و نفرت از علما / تحریف آیات قرآن، روایات  و ایقان و اغلاط نقد و بررسی شده است.
اقدس نیز که بهائیان آن را مهیمن بر جمیع کتب و صحائف آسمانی می‌دانند مورد توجه قرار گرفته است و کوشش شده تا با نگاهی به سبب نگارش و نقص و اختلاف در کتاب اقدس، عربی بودن اقدس، غلط‌نویسی‌های بسیار و  عدم جامعیت کتاب به اثبات ادعا پرداخته گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. اصفهانی، حیدر علی، 1312، دلائل العرفان، بمبئی.
 3. باک، کریستوفر، [بی‌تا]، راز و رمز کتاب ایقان، ترجمه خسرو دهقانی، کلمات، [بی‌جا].
 4. براون، ادوارد؛ 1384 ش، یکسال در میان ایرانیان، مانى صالحى علامه، اختران - تهران چاپ اول.
 5. حسینی همدانی نجفی ایت‌الله سیدمحمد، انوار درخشان، ج‏9.
 6. حلبی، شیخ محمود؛ [بی‌تا]، نقد ایقان، نسخه اختصاصی، [بی‌جا].
 7. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه.
 8. شوقی افندی؛١٤٩ بدیع - ١٩٩٢ میلادی، قرن بدیع، ترجمهء نصرالله مودّت، مؤسّسة معارف بهائی بلسان فارسی، انتاریو کانادا، چاپ دوم.
 9. شیرازی علی، محمد؛ [بی‌تا]، بیان عربی، نسخه اختصاصی، [بی‌جا].
 10. ـــــــــــــــــــ؛ [بی‌تا]، بیان فارسی نسخه اختصاصی، [بی‌جا].
 11. ـــــــــــــــــــ؛ رساله پنج شأن، باز تکثیر مرکز اسناد جنبش بابیه.
 12. فاضل مازندرانی، اسدالله؛ 129 بدیع، اسرار الاثار، مؤسسه ملى مطبوعات امرى.
 13. قدیمی، ریاض؛ 1993، سلطان رسل حضرت رب الاعلی، تورنتو، کانادا.
 14. گلپایگانی، ابوالفضل، 1334، کشف الغطاء بی‌جا.
 15. ماهنامه گوهر سال 5 شماره 11 و 12 بهمن و اسفند 2536، شماره مسلسل 59 و 60.
 16. محمد حسینی، نصرت‌الله؛ حضرت باب‏، مؤسسه معارف بهائی.
 17. مصطفوی، حسن؛ 1344هـ ش، محاکمه و بررسی باب و بها، برهان، تهران.
 18. مکارم شیرازی، آیت‌الله؛ تفسیر نمونه، ج‏10.
 19. نامه دارالتحقیق مرکز جهانی مورّخ ۲۵ سپتامبر1990.
 20. نجفی، محمدباقر، ۱۳۸۰، بهائیان، مشعر.
 21. نوایی، عبدالحسین؛ بهار 1362، فتنه باب، بابک، چ سوم.
 22. نوری عزیه خانم تنبیه النائمین برگرفته از سایت  http://www.tabarestan.info .
 23. نوری ، حسینعلی؛ اقدس، نرم‌افزار جامع آثار بهائی، منتشره از سوی بیت‌العدل اعظم بهائی حیفا اسرائیل.
 24. ـــــــــــــــــ ؛ ایقان، ص47، 89 چاپ سنگی 157 صفحه 15 سطری که تاریخ و نشر آن مقارن حیات میرزا حسینعلی است.
 25. ـــــــــــــــــ ، 1900 م، ایقان، چاپ اوّل، سربی، 1318 هـ .ق مطبعه موسوعات مصر.
 26. ــــــــــــــــ ، چاپ اول (نشر جدید) موسسه ملی مطبوعات بهایی آلمان 155 بدیع، 1377 ش، 1998 م.
 27. نوری، میرزا عباس عبدالبهاء؛ 134 بدیع، مکاتیب مؤسسه مطبوعات امرى، ج2،
 28. یزدانی، احمد؛ آذر ماه 1340 هـ ش، جواب پاره شبهات، تهران.