معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشة سیاسی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

در نوشتار ذیل، ادبیات سیاسی تهاجم فرهنگی، به چهار نوع: ادبیات مشاهده‌ای، ادبیات تأملی و تعلیلی، ادبیات آرمانی و مطلوب، ادبیات تجویزی یا اندیشه‌ای تقسیم شد. و یا تمرکز در بخش نخست، بیش از سه مفهوم مختلف در قالب یک شبکة مفهومی بر اساس نظریة بحران بررسی شد؛ و همة مفاهیم بر اساس دو مفهوم مرکزی «دشمن» و «جهان اسلام» پردازش گردید.

کلیدواژه‌ها


  1. خامنه‌ای، سید علی، حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)، 1378، دفتر مقام معظم رهبری، ‌تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
  2. خامنه‌ای، سید علی، نرم افزار «حدیث ولایت».