جریان‌ها و جنبش‌های معنویت‌گرا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

نیاز فطری انسان به معنویت راستین و آرامش پایدار، امری مشهود است که در قالب گرایش به مکتب‌ها، جریان‌ها و حلقه‌های عرفانی و معناگرا در جهان جدید تجلّی یافت و شاهدی بر خداگرایی، آرامش‌طلبی، حقیقت‌جویی، کمال‌طلبی و بازگشت به خویشتن خویش است؛ نیازی صادق که نظام سلطة سکولار ـ لیبرال در صدد اشباع کاذب آن برآمده و معنویت‌های مدرن، شبه عرفان‌ها و فرقه‌هایی را پدیدار ساخت تا به تخدیر انگیزه، اندیشه، اخلاق و اعمال انسانِ مدرن در جهان جدید بپردازد و لذا علیه ادیان توحیدی به‌خصوص اسلام ناب محمّدی  و عرفان جامع و کامل مبتنی بر آن، تهاجمی همه‌جانبه و به عبارت دیگر، ناتوی فرهنگی و جنگ نرمی را به راه انداخته است.
مقالة حاضر در صدد بازخوانی چرایی و چگونگی جریان‌ها و جنبش‌های نوپدید معنوی و شبه عرفان‌ها برآمده است و به تبیین عرفان حقیقی و ویژگی‌های اولیای خدا و عارفان راستین پرداخته است تا صراط مستقیم فطرت و راه رهایی از کژراهه‌ها و ضلالت و غوایت شیطانی عصر مدرنیته گم نشود و معنویت‌گرایی دینی فزاینده، در جادة منتهی به حقیقت و کمال قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. جامعة مدرسین، بی‌تا، مدیریت سیاسی، قبیلة حیله، قم.
 4. جعفری، محمدتقی، 1386، عرفان اسلامی، چ ششم، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار علامه جعفری.
 5. خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی اردیبهشت 86 در جمع دانشجویان بسیجی.
 6. دارابی، طالب، 1383، درآمدی بر چرایی و چیستی ادیان جدید»، اخبار دین، دوم، 7، 97، تهران، مؤسسة گفتگوی ادیان.
 7. دارابی، طالب، 1383، دین‌های جهان مدرن، اخبار دین، 8، 29، تهران.
 8. رودگر، محمدجواد، 1387، صحیفه عرفان، قم، وثوق.
 9. صدرا، محمدبن‌ابراهیم، 1382، مثنوی صدرا، تهران، مولی.
 10. طباطبایی، محمدحسین، 1393، المیزان، نشر مؤسسه اعلمی، بیروت.
 11. فعالی، محمدتقی، 1386، آفتاب و سایه‌ها، 2، تهران: نجم‌الهدی.
 12. کیانی، محمدحسن،1385، جنبش‌های نوپدید باطنی در ایران، آئین سلوک، ش 5 و 6، تهران.
 13. وکیلی، هادی، 1386، آسیب‌شناسی معنویت‌گرایی نوپدید در ایران، کتاب نقد، ش 5، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.