لیبرالیسم و اسلام

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

لیبرالیسم یکی از ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی است که امروزه بسط و نشر آن، از برنامه‌های استکبار جهانی در رویارویی با اسلام و انقلاب اسلامی است. در این مقاله پنج مسئله از دیدگاه لیبرالیسم و اسلام کاویده شده است. این مسائل عبارت‌اند از: 1. جایگاه فرد و جامعه؛ 2. آزادی؛ 3. دولت وحکومت؛ 4. عدالت؛ 5. اخلاق. افزون بر انتقاداتی که بر هریک از گمانه­های لیبرالی دربارة مقوله‌‌های یادشده وجود دارد، تفاوت­های چشمگیری بین نظریة اسلامی و دیدگاه لیبرالی در این زمینه­ها به چشم می­خورد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن.
 2. نهج البلاغه.
 3. آربلاستر، آنتونی؛1367، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، اول.
 4. احسائى، ابن ابى جمهور، 1405 ق، عوالی‏اللآلی، ج4 ، عوالی اللآلی، قم: انتشارات سید الشهداء7 ‏.
 5. اخوان کاظمی، مهدی، 1381، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران: موسسه اسلامی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
 6. اصغری، محمود، مسأله عدالت در آرای جان راولز و شهید مطهری، اندیشه حوزه، ش 37.
 7. بوازار، مارسل، 1358، اسلام و حقوق بشر، ترجمه دکتر محسن مؤیدى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
 8. بوردو، ژرژ، 1378، لیبرالیسم، ترجمه عبد الوهاب احمدی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 9. بیات، 1381، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه‌ها (فردگرایی)، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چ اول.
 10. تمیمی آمدی، عبد الواحد،1360، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج1، انتشارات دانشگاه تهران: چاپ سوم.
 11. جوادى آملى، عبدالله،1380، انتظار بشر از دین، قم: اسراء، چاپ اول.
 12. دورانت، ویل،1350،لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران: اندیشه، چاپ اول.
 13. طباطبایی، محمد حسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القران ، ج 4، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الاولی.
 14. فتحعلی، محمود، 1378، تساهل و تسامح، قم: طه.
 15. قمی، على بن ابراهیم، 1404 ق، تفسیر القمى، ج 1، تصحیح السید طیب الجزایرى، قم: مؤسسة دارالکتب، الطبعة الثالثة.
 16. لاریجانی، محمد جواد، بررسی اصول و مبانی لیبرالیسم (گفتگو) در: اندیشه حوزه، ش 37.
 17. مجلسی، محمدباقر، 1379، بحارالانوار، ج 22 و 72، قم: دارالفقه للطباعة والنشر.
 18. مطهرى، مرتضی، 1374، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا، چاپ بیست و پنجم.
 19. ــــــــــــ، 1385، یادداشت‏ها، ج 4، تهران: صدرا، چاپ سوم.
 20. ــــــــــــ، 1374، وحى و نبوت، قم و تهران: صدرا، چاپ پنجم.
 21. مگی، برایان ، 1378، مردان اندیشه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو، چاپ دوم.
 22. نصر، سید حسین،1363، محمد خاتم پیامبران، ج 1، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، چاپ دهم.
 23. واعظی، احمد، 1382، اسلام و لیبرالیسم، علوم سیاسی (فصلنامه)، ش 22، قم: مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم 7 .
 24. وینسنت، آندرو، 1387، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
 25. همایون، سید حسین،1374، هویت متنوع لیبرالیسم، و مایکل ساندل، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 26. همایون، سیدحسین، 1378، هویت متنوع لیبرالیسم، اندیشه حوزه، ش 37.
 27. همیلتون، ملکم، 1377، جامعه‏شناسى دین، ترجمه محسن ثلاثى، چاپ اول.

 

 1. Barry,N.P., 1987, Classical Liberalism, New York: st. Martin,s Press.
 2. Bentham, Jeremy, 1892, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, Clarendon press; [etc., etc.], 1chapter lv.
 3. Published: Berlin, Isaiah, 1969, Four Essays on liberty, London, New York [etc.] Oxford U.P.
 4. Cranston, Freedom, Longmans Green,1983.
 5. Forster, Two Cheers,Penguin edn. 1965.
 6. France Rosenthal, 1960, The Muslim Concept of Freedom Leiden, E. J.
 7. Jeremy Waldron, Liberalism, sited in: Routledge Encyclopedia of Philosophy CD ed. Edward Craig.
 8. Laski, Harold j, 1962, The Rise of European Liberalism (Allen & Unwin, 1936).
 9. Parerkh in Berki and Parerkh (eds), Morality of Politics.
 10. Rand, Ayn, The Virtue of Selfishness, New York, New American Library, 1965.
 11. The Marquis de Sade: Justine, Philosophy in The Bedroom and Other Writtings. Translated By: Richard Seaver and Austryn Wain _ house, (Grove Press, 1955).
 12. William smith & John Lockwood, 1976, Chambers Muray Latin _ English Dictionary, Morrison & Gibb Ltd London and Edinburg.