شبهة خشونت و پاسخ به آن در آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

جبهه فرهنگی غرب می‌کوشد تا با ایراد اتهاماتی واهی و سطی و ساده‌انگارانه و با طرح نادرست مفاهیمی مانند خشونت، آن را به اسلام نسبت داده و این دین رحمانی را حامی تروریسم معرفی کند. خشونت مانند سایر مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی دستخوش برداشت‌های ناصواب و پیامدهای منفی گردیده است. از سوی دیگر، اعمال خشونت‌آمیز دولت‌های غربی در کشورهای مختلف دنیا، برخوردهای دوگانه و متناقض آنها را آشکار می‌سازد. اسلام دین رحمت و شفقت است و اگر در جایی هم خشونت را قبول کرده است، در حقیقت در پی ابزاری جهت تحقق اهداف عالی و متعالی است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن
 2. ابن ابی الحدید، بی‌تا، شرح نهج البلاغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 3. ابن منظور، 1408، لسان العرب، دار احیاء، بیروت: التراث العربی.
 4. باهری، محمد، 1380، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران: مجد.
 5. جفری ام الیوت و رابرت رجینالد، 1374، فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک، ترجمة میر حسن ریس‌زاده لنگرودی، تهران: معین.
 6. جک‌سی، پلینو و روی آلتون، 1375، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمة حسن پستا، تهران: فرهنگ معاصر.
 7. جوهری، اسماعیل‌بن حماد، 1426، اصحاج، بیروت: التراث العربی.
 8. حاجی ده آبادی، احمد، 1387، قواعد فقه جزایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 9. حر عاملی، بی‌تا، وسایل الشیعه، ابواب جهاد العدو، باب 12، ح1.
 10. حنایی کاشانی، محمد سعید، «پرسش از تکنولوژی و خشونت»، کیان، ش 45، بهمن و اسفند 77.
 11. دعموش عاملی، علی، 1379، دائرة المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، دانشگاه امام حسین 7.
 12. دهخدا ، علی‌اکبر، 1377، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 13. رحیمی، مصطفی، 1377، تهران: صبا، المنجد.
 14. ساکت، محمد، 1382، دادرسی در حقوق اسلام، تهران: میران.
 15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1420، المیزان، ترجمة موسوی همدانی، قم: جامعة مدرسین.
 16. طبری، محمدبن‌جریر، 1408، تاریخ طبری، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 17. طریحی، شیخ فخرالدین، 1383، مجمع البحرین، قم: رضویه.
 18. العطار، داود، 1403، تجاوز، الدفاع الشرعی، المرکز السلامی.
 19. علی‌آبادی، عبدالحسین، بی‌تا، حقوق جنایی، فردوسی.
 20. علی‌زاده، حسین، 1377، فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران: روزنه.
 21. قمی، شیخ عباس، 1373، نفس المهموم، ترجمة محمد باقر کمره‌ای، قم: مسجد مقدس جمکران.
 22. مجلسی، محمدباقر، بی‌تا، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 23. مطهری، مرتضی، بی‌تا، جهاد، قم: انتشارات اسلامی.
 24. میرزایی، نجف‌علی، 1376، فرهگ اصطلاحات معاصر، قم: دار الاعتقام، ذیل کلمة «فتک».
 25. نجفی، محمدحسن، بی‌تا ، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب السلامیه.
 26. یوسفی اشکوری، حسن، «تفکر دینی و خشونت»، کیان، ش 45. سکولاریسم.