روایت روشنفکرانه «معنویت‌گرایی»

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

تحت مبحث کلی سلوک صادق و کاذب، نمونه‌ها و مصادیق متعددی قابل بررسی هستند که بر اساس معیارهای اخلاقی متخذ از عقل و شرع، طریقت و سلوکی راستین و کارآمد جهت ایصال خلق به سعادت یا طریقتی ناصحیح و دروغین به شمار می‌آیند. تلاش‌های فکری و تاملات جناب آقای مصطفی ملکیان در مورد «راه رهایی» قطعا یکی از مصادیقی است که باید در این راستا مورد توجه و تدقیق قرار گیرند. ایشان به برپایی یک نجات‌شناسی (soteriology) همت گماشته‌اند که در ذیل به بررسی انتقادی برخی جوانب آن خواهیم پرداخت.

  1. ملکیان، مصطفی، 1380ش، راهی به رهایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
  2. کاپلستون، فردریک. 1375ش، تاریخ فلسفه (جلد پنجم: فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم)، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
  3. لین، تونی، 1380ش، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسیریان، تهران: فرزان.
  4. هیک، جان،1372ش، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، تهران: انتشارات بین‌المللی المهدی.
  5. سنت و سکولاریسم (مجموعه‌ای از مؤلفین)، 1381ش، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
  6. کیوپیت، دان، 1380ش، دریای ایمان، ترجمه حسن کامشاد، تهران: طرح نو.
  7. Schmitt, Richard (1967), Phenomenolgy, in: Paul Edwards (ed.). The Encyclopedia of philosophy, vol. 6, New York and London, Macmillan publishers, pp. 135 – 151.