چرا علم اسلامی معنادار و مطلوب است

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اشاره
متن حاضر برگرفته از کارگاه دانش‌افزایی تبیین و بررسی نظریة علم دینی آقای دکتر مهدی گلشنی است که در تاریخ 21/03/1394 با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار و طی آن، دکتر گلشنی ضمن تبیین نظریه به پرسش‌ها، اشکالات و شبهات مطرح‌شده پاسخ دادند.