امتداد دکترین امامت و مهدویت در مردم‌سالاری دینی

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

اشاره
متن حاضر نقد مطالب آقای دکتر عبدالکریم سروش درباره دو عنصر مهم اعتقادی شیعه یعنی «امامت» و «مهدویت» می‌باشد. به‌زعم ایشان، این دو امر اعتقادی هم با عقیده به «خاتمیت» و هم با «دموکراسی ومردم‌سالاری» ناسازگاری دارد. به‌تعبیر دیگر، یا باید به خاتمیت و دموکراسی وفادار ماند و یا به امامت ومهدویت. در ادامه، ضمن تجزیه و تحلیل این دو عنصرمهم اعتقادی به نقد و بررسی دیدگاه‌های آقای سروش پرداخته خواهد شد.