دوره و شماره: دوره 18، شماره 79.80 - شماره پیاپی 79، آذر 1395، صفحه 7-470 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

صفحه 7-8

رمضان علی‌تبار


مقاله پژوهشی

وحی؛ تجربه یا رؤیاهای رسولانه

صفحه 441-471

حمیدرضا شاکرین