بازشناسی و سنجش انگاره این همانی وحی و تجربه دینی

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

 
اشاره
در خدمت استاد دکتر حمید نگارش رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق† هستیم با موضوع وحی و تجربه دینی و قصد داریم به طرح و نقد دیدگاه سروش بپردازیم. ابتدا چند جمله از دکتر سروش می‌خوانم و بعد سؤالاتم را می‌پرسم. ایشان در کتاب تجربه نبوی در صفحه 28 می‌گویند: «چون وحی تجربه دینی است تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می‌دهد پس تجربه دینی دیگران نیز به فربهی و غنای دینی می‌افزاید و با گذشت زمان، دین، بسط و گسترش می‌یابد ازاین‌رو تجربه‌های دینی عارفان، مکمل و بسط‌دهنده تجربه دینی پیامبرند و درنتیجه دین خدا رفته رفته پخته‌تر می‌گردد».