از ادعای روشنفکری تا تزلزل و تنزّل در دین‌پژوهی

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

اشاره
دکتر ابوالفضل ساجدی، دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کانادا، استاد تمام مؤسسه امام خمینی؛ دارای آثار علمی اعم از کتاب و مقاله (بیش از 100 مقاله) در زمینه‌های فلسفه اسلامی، فلسفه دین، روان‌شناسی، زبان‌شناسی و هرمنوتیک به زبان فارسی، انگلیسی و عربی هستند. ازجمله آثار ایشان، می‌توان به کتاب زبان دین و قرآن، هرمنوتیک و منطق فهم حدیث ودین و دنیای مدرن اشاره کرد.