واقعیت‌تراشی معوج و ادعاهای سست سروش (پیرامون دین و قدرت)

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

عبدالکریم سروش برای به کرسی نشاندن حرف‌هایش، واقعیت‌ها را به‌گونه‌ای نشان می‌دهد که شواهد خلاف آن است. به چه دلیل ایشان می‌گویند در تورات اصلاً بحث جهنم نبوده است، ولی بعداً وارد شده است؟