نقد دیدگاه «دین قدرت است» با تکیه بر تفکر انتقادی

نوع مقاله : گفتگو

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اشاره
درخدمت دکتر قاسم اخوان نبوی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤلف کتاب‌های «فطرت وخرد»، «حکمت صدرایی و کلام شیعه»، «جامعه‌شناسی دین»، «دین و تکامل» و «استنباط معارف عقلی از نصوص دینی» هستیم.
 آقای سروش در سخنرانی اخیر خود قدرت را بر دین و معرفت دینی مؤثر دانسته‌اند و در آن سخنرانی، قرآن را کتاب خوف و خشیت معرفی کرده‌اند نظر شما دراین باره چیست؟